صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره یک مقرره استخدام در بانکها : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|89|ض|HG3270.6.A8|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۶۰۸) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۸۴۴) مورخ ۱۳۵۹/۷/۱۵ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات استخدام در بانکها، در شماره ...

فرمان (۶۵) مورخه ۲۴-۵-۱۳۵۲ دارالانشاء مجلس عالی وزراء : راجع به موضوع ترفیع مامورینکه دوسیه محاکماتی داشته با تذکر فیصله های قبلی مجلس وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-05-25 | 1352|48|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"راجع به موضوع ترفیع مامورینکه دوسیه محاکماتی داشته با تذکر فیصله های قبلی مجلس وزراء"—عنوان از روی متن فرمان. acku_risalah_k1763_fay48_1352_n247_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره پنج قانون مامورین دولت : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-15 | 1359|89|ض|KNF1270|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۹ فیصله شماره (۲۶۰۲) جلسه مورخ ۱۳۵۹/۸/۲۶ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی بر ضمیمه شماره پنجم قانون مامورین دولت بداخل سه ماده تائید و تصویب نمود"-- از رو ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد کار نکردن زنان در مؤسسات خارجی و غیر امارتي شماره: (۸) تاریخ: ۱۷/۴/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|48|ف|HD6065.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd6065_5_fay48_1421_n795_dari_title16.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد حاضر شدن و رخصت شدن بموقع به وظائف امارتی شماره (۷۹۶) تاریخ ۷-۷-۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|488|ف|K1763|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k1763_fay488_1421_n795_dari_title21.pdf ...

مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۰۵) تاریخ ۲۶-۳-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-05-12 | 1366|744a|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط و اندازه پرداخت-- فصل سوم احکام نهایی. ایزاد این مقرره تحت عنوان (ایزاد پاراگراف دوم در ماده م(۵) مقرره امتیاز عاش کار منطقوی و اقلیمی): شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۴۲۹۸ – ۳) تاریخ ۷/۷/۱۳۶۷، ...