صفحه/نتیجه

قانون مامورین امارت اسلامی افغانستان : فرمان امارت اسلامی افغانستان شماره ۳۴ تاریخ ۱۲-۹-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-08-10 | 1420|299|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط شمول-- فصل سوم مقرری مامور-- فصل چهارم حقوق مامور-- فصل پنجم وجائب مامور-- فصل ششم شرائط تبدیلی مامور-- فصل هفتم معیار موقف مامور-- فصل هشتم موارد تأدیب-- فصل نهم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1270_qa ...

قانون مامورین دولت : فرمان نمبر ۳۶۹۷ تاریخی ۱۹-۱۲-۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۱۲۵-۴۱۱۲ مورخ ۱۱ حوت ۱۳۴۹ حضور اعلی حضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-19 | 1349|48|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۸۹ جلسۀ تاریخی ۱۰-۱۲-۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به قانون مامورین دولت بداخل (۱۲) فصل و (۱۱۷) ماده و (سه) ورق جدول ضمیمه که منظوری آن بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم ماده (۷۷) قانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تأئید و نا ...

قانون اجیران دولت : فرمان نمبر ۳۶۹۸ مورخه ۱۹-۱۲-۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۱۲۶ – ۴۱۱۳ مورخ ۱۱ حوت ۱۳۴۹ حضور اعلی حضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-19 | 1349|482|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۹۰ جلسۀ تاریخی ۱۰ – ۱۲ – ۱۳۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به قانون اجیران دولت بداخل (۲۵) مادۀ که منظوری آن بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم مادۀ ۷۷ قانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تائید و نافذ میگردد."—از روی متن فرم ...

ضمیمه شماره دوم مقرره استخدام دربانک ها : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-01-31 | 1362|79|ض|HG3270.6.A8|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۵۱) درجلسه تاریخی ۱۵/۹/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۴۹۲) مورخ ۳/۹/۶۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات استخدام در بانکها، در شماره ۲۱: ...

مقرره پذیرش کارګران نیمه ماهر موسسات وادارت دولتی در مکاتب تخنیکی حرفوی جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۳) ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-08-15 | 1364|744|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۵، فصل دوم (شرایط معرفی و پذیرش) ماده ۶-۱۱، فصل سوم (حقوق و مکلفیت های شاملان) ماده ۱۲-۱۵، فصل چهارم (احکام نهایی) ماده ۱۶-۱۷. acku_risalah_knf2720_meem744_1364_n594_dari_title4.pdf ...

مقرره کارمندان علمی اکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانســــــتان : مصوبه شورای وزیران جمهوری د موکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-01-15 | 1362|74|م|K3420|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۳، فصل دوم (شرایط شمول به حیث کارمند علمی) ماده۴-۶، فصل سوم (وظایف وامتیازات کارمندان علمی اکادمی علوم جمهوری د موکراتیک افغانستان)ماده ۷-۱۴ ، فصل چهارم (ترفیعات کارمندان علمی اکا دمی علوم) ماده۱۵-۲۱. "ش ...

طرز العمل پرداخت حق الزحمه اضافه کاری : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|44|ط|HD5111.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd5111_a3_toy44_1363_n559_dari_title6.pdf ...

ضمیمه نمبر (۸) قانون مامورین دولت : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|89|ض|K1763|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده چهل و چهارم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۱۷۸ (۱۹ حوت ۱۳۴ ...

ضمیمه شماره (۲) قانون اجیران دولت : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|898|ض|K1763|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده چهل و چهارم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون اجیران دولت، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۱۷۸ (۱۹ حوت ۱۳۴۹ ...

مقررات منع تبعیض در مورد استخدام و شغل : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|94|ب|KU1225|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۶۱۰)) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره ((۱۹۹۳)) مورخ ۱۳۵۹/۷/۲۴ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_ku1225_bay94_1359_n468_dari_title3.pdf ...