صفحه/نتیجه

قانون مامورین امارت اسلامی افغانستان : فرمان امارت اسلامی افغانستان شماره ۳۴ تاریخ ۱۲-۹-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-08-10 | 1420|299|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط شمول-- فصل سوم مقرری مامور-- فصل چهارم حقوق مامور-- فصل پنجم وجائب مامور-- فصل ششم شرائط تبدیلی مامور-- فصل هفتم معیار موقف مامور-- فصل هشتم موارد تأدیب-- فصل نهم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1270_qa ...

قانون مامورین دولت : فرمان نمبر ۳۶۹۷ تاریخی ۱۹-۱۲-۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۱۲۵-۴۱۱۲ مورخ ۱۱ حوت ۱۳۴۹ حضور اعلی حضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-19 | 1349|48|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۸۹ جلسۀ تاریخی ۱۰-۱۲-۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به قانون مامورین دولت بداخل (۱۲) فصل و (۱۱۷) ماده و (سه) ورق جدول ضمیمه که منظوری آن بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم ماده (۷۷) قانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تأئید و نا ...

قانون اجیران دولت : فرمان نمبر ۳۶۹۸ مورخه ۱۹-۱۲-۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۱۲۶ – ۴۱۱۳ مورخ ۱۱ حوت ۱۳۴۹ حضور اعلی حضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-19 | 1349|482|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۹۰ جلسۀ تاریخی ۱۰ – ۱۲ – ۱۳۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به قانون اجیران دولت بداخل (۲۵) مادۀ که منظوری آن بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم مادۀ ۷۷ قانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تائید و نافذ میگردد."—از روی متن فرم ...

مقررهٔ تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات اجیران قراردادی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-11-25 | 1420|74|م|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم کارکنان قراردادی به ردیف ها-- فصل سوم تثبیت درجه و شرائط ارتقأ-- فصل چهارم مقامات منظور کنندهٔ قرارداد تبدیلی، ارتقای درجه فسخ قرارداد و تقاعد-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_k1763_meem74_1420_n79 ...

مقررهٔ اضافه کاری کارکنان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-11-25 | 1420|74|م|HD5111 A3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط و طرز پرداخت اضافه کاری-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_hd5111_a3_meem74_1420_n791_dari_title4.pdf ...

مقررهٔ رخصتی تفریحی اضافه از بیست روز مامورین و اجیران قراردادی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|74|م|HD5262|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط استفاده از رخصتی تفریحی اضافه از بیست روز-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_hd5262_meem74_1420_n791_dari_title6.pdf ...

مقررهٔ کار شبانهٔ : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|74|م|HD5113.2|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اندازهٔ مزد کار شبانه-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_hd5113_2_meem74_1420_n791_dari_title9.pdf ...

مقررهٔ شرائط کارکنان روز مزد : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های اداره-- فصل سوم مکلفیت های کارکنان-- فصل چهارم مزد-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf1270_meem744_1420_n791_dari_title10.pdf ...

مقررهٔ استخدام اتباع افغانی در نمایندگی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744a|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استخدام و قرارداد کار-- فصل سوم حقوق و وجائب-- فصل چهارم احکام نهائی acku_risalah_knf1270_meem744a_1420_n791_dari_title11.pdf ...

مقررهٔ توزیع البسهٔ کار و وسائل تحفظی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|72|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط توزیع و استفاده از البسهٔ عادی کار-- فصل سوم مکلفیت های اداره—فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem72_1420_n791_dari_title14.pdf ...