صفحه/نتیجه

مقرره سیستم پرداخت مزد و امتیازات تشویقی کارکنان صنایع ذغال سنگ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره (۳۹۳) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۶۹ درمورد مقرره سیستم پرداخت مزد و امتیازات تشویقی کارکنان صنایع ذغال سنگ

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-04-15 | 1370|74|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تصنیف کارکنان صنایع ذغال سنگ-- فصل سوم طرزپرداخت مزد وامتیازات تشویقی-- فصل چهارم تادیه مزد اضافی درحالت کاردوامدار-- فصل پنجم تامینات اجتماعی-- فصل ششم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب ...

مقرره رخصتی تفریحی اضافه ازبیست روز کارکنان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره- ۹- تاریخ- ۱۲-۱-۷۰- در مورد مقرره رخصتی تفریحی اضافه ازبیست روزکارکنان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-15 | 1370|744|م|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط استفاده ازرخصتی تفریحیاضافه ازبیست روز-- فصل سوم احکام نهائی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf13_meem744_1370_n748_dari_title5.pdf ...

ایزاد درماده بیست و پنجم قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۶) مورخ اول جوزای ۱۳۶۷ شماره (۲۹) تاریخ ۱-۳-۱۳۷۰ : تعدیل در قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۶) مورخ ۱-۳-۶۷ شماره (۲۹) تاریخ ۱-۳-۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۵۱۳) تاریخ ۲۳-۴-۱۳۷۰ در باره توشیح مصوبات شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-07-30 | 1370|94|ا|K1763|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم فقره (۲) ماده هفتادوپنجم قانون اساسی ج.ا، مصوبات شورای ملی درمورد تعدیل مواد بیست و چهارم و بیست و پنجم قانون کارمندان دولت را که در جلسات مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۰ مجلس ولسی جرگه و ۱/۳/۱۳۷۰ مجلس سنا به تصویب رسیده، توشیح میدارم"-- از روی متن ...

ضمیمه شماره ۴ مقررات تصنیف و استخدام اجیران : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل تاریخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-11-15 | 1362|89|ض|K1763|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات تصنیف و استخدام اجیران، در شماره ۵: شماره مسلسل ۱۸۶ (۱۵ دلو ۱۳۶۲) به نشر رسیده. acku_risalah_k1763_zwaat89_1362_n549_dari_title1.pdf ...

قانون تقسیمات متخصصان جوان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان: شهر کابل ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-02-15 | 1363|29|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۵۴ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. "هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. شامل ۶ فصل ب ...

قانون کار امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد: انفاذ قانون کار امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-08-10 | 1420|29|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۱۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استخدام و قرارداد کار-- فصل سوم آموزش مسلکی، ارتقای مهارت و کار آموزی-- فصل چهارم وقت کار-- فصل پنجم حق استراحت و رخصتی-- فصل ششم مزد-- فصل هفتم معیار ها و قواعد مربوط به معیار های کار-- فصل هشتم انضباط کا ...