صفحه/نتیجه

مصوبه شماره ۲۷ مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۷۰ جلسه عمومی مجلس سنای شورای ملی ج.ا٬ پیرامون تعدیل ماده پنجاه ویکم قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۶) مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۶۷: شورای ملی جمهوری افغانستان ولسی جرگه دارالانشاء مصوبه مجلس در مورد تعدیل ماده (۵۱) قانون : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۵۱ تاریخ ۲۹/ ۸/ ۱۳۷۰ در باره تعدیل ماده (۵۱) قانون کارمندان دولت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-09-30 | 1370|68|م|K1763|رساله | بیشتر...

"مطابق به حکم فقره (۲) ماده هفتادو پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد تعدیل ماده (۵۱) قانون کارمندان دولت که در جلسات مجلسین شورای ملی به تصویب رسیده است توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k1763_meem68_1370_ ...

مقرره حقوق و وجایب کارگران ماهر مکاتب تخنیکی حرفوی : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهرکابل شماره (۷۰) تاریخ ۶-۳-۱۳۷۰ درمورد مقرره حقوق و وجایب کارگران ماهر مکاتب تخنیکی حرفوی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-09-30 | 1370|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق و وجایب-- فصل سوم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_meem74_1370_n758_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۸۴ تاریخ: ۴/ ۲/ ۱۳۷۲ درباره اجرای ترفیعات نوبتی کارمندان ملکی ونظامی از۲۸ اسد به (۸) ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|48|ف|K1763|رساله | بیشتر...

3 شماره. "دولت اسلامی افغانستان به خاطر بزرگداشت از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کشور مراتب آتی را منظور میدارد:"—از روی متن فرمان. ضمیمه این فرمان تحت عنوان فرمان ریاست دولت اسلامی افغانستان شماره ۱۰۴ تاریخ ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۲ ضمیمه فرمان شماره (۸۴) ...

مصوبه جلسه عمومی مجلس سنا پیرامون تعدیل ماده (۱۰۴) قانون کار ج.ا، مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۷۰ تعدیل در قانون کار ج.ا، منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۵) مورخ ۱/۶/۱۳۶۶ : شورای ملی جمهوری افغانستان ولسی جرگه دارالانشاء مصوبه مجلس شماره (۱۸) تاریخ ۹/ ۸/ ۱۳۷۰: شورای ملی جمهوری افغانستان ولسی جرگه دارالانشاء شماره (۲۲۱۱) تاریخ ۹/ ۸/ ۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۱۸۱) تاریخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-30 | 1370|68|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مطابق حکم فقره دوم ماده هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده (۱۰۴) قانون کار جمهوری افغانستان را که در جلسه مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۶۹ مجلسین شورای ملی به تصویب رسیده است، توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf1270_meem68_1370_n7 ...

تعدیل مجدد ماده هشتم مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات کارگران، پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی منتشره جریده رسمی شماره (۷۰۵) مورخ ۱۵ قوس ۱۳۶۸ : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهرکابل شماره (۱۹۰) تاریخ ۲۱-۵-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-30 | 1370|74|ت|HF5549.5.P7|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hf5549_5_p7_tay74_1370_n760_dari_title5.pdf ...

فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان شماره (۲۱۲) تاریخ ۱۲-۶-۱۳۷۴ در مورد تقرر مجدد آنعده کارکنان دولت که داراي تحصیلات عالي میباشند /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|48|ف|K1368|رساله | بیشتر...

"بادر نظرداشت پالیسي دولت اسلامی افغانستان دررابطه به جذب کادرهاي داراي تحصیلات عالي و به منظور تجهیز بهتر وزارت خانه ها و دوایر ملکي دولتي با کارکنان تحصیل دیده مراتب ذیل منظور است"-- از روی متن فرمان. ۴ شماره. acku_risalah_k1368_fay48_1374_n78 ...

تعدیل ماده دوم مقرره امتیاز معاش کار منطقوی واقلیمی ساحوی منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۳) مورخ ۱۲-۵-۱۳۶۶ : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهرکابل شماره- ۳۹۵- تاریخ- ۱۴-۱۲-۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-15 | 1370|74|ت|HF5549.5.I5|رساله | بیشتر...

"درمورد تعدیل ماده دوم مقررۀ امتیاز معاش کارمنطقوی واقلیمی ساحوی شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hf5549_5_i5_tay74_1370_n744_dari_title5.pdf ...