صفحه/نتیجه

حکم ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان شماره (۸۳۷) تاریخ ۵-۳-۱۳۷۳ در مورد تثبیت رتبۀ کارمندان دولت از طریق کمیسیون های مربوط در ارگانهای دولتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-25 | 1373|88|ح|HD 6971.8|رساله | بیشتر...

"جهت رعایت عدالت در امر تقدیر و تثبیت رتبۀ کارمندان دولت مراتب اتی منظور است"-- از روی متن فرمان. ۵ شماره. acku_risalah_hd6971_8_hay88_1373_n771_dari_title1.pdf ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۸۱) تاریخ ۳۰-۶-۱۳۷۳ درباره تعدیل ماده (۱۹) قانون کارمندان دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-25 | 1373|48|ف|HD 6971.8|رساله | بیشتر...

"بخاطر تأمین حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و کاهش فشار اضافی بر بودجه دولت ماده نزدهم قانون کارمندان دولت ذیلاً تعدیل گردد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hd6971_8_fay48_1373_n771_dari_title3.pdf ...

تعدیل در مواد (۵۰ و ۵۱) قانون کارمندان دولت منتشره مسلسل (۶۶۶) مورخ ۱-۳-۱۳۶۷ : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۲۸۷) تاریخ ۱۵-۹-۱۳۷۳ درباره تعدیل و ایزاد در مواد (۵۰) و (۵۱) قانون کارمندان دولت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-01-15 | 1374|74|ت|K1763|رساله | بیشتر...

"به اساس پیشنهاد شماره (۳۳۲) مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ څارنوالی دولت اسلامی افغانستان تعدیل و ایزاد در مواد (۵۰) و (۵۱) قانون کارمندان دولت منتشرۀ شماره مسلسل (۶۶۶) مورخ ۱/۳/۱۳۶۷ جریدۀ رسمی منضمه این فرمان در سه ماده منظور است"-- از روی متن فرمان. acku_risa ...

حکم شماره (۳۰۲۹) مورخ ۷-۸-۱۳۷۳ رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-02-16 | 1374|88|ح|KNF13|رساله | بیشتر...

"انفاذ مواد (۶۱) و (۶۲) قانون مامورین دولت منتشره شماره (۳۶۴) سال ۱۳۵۶ جریده رسمی طبق متن پیشنهاد منظور است. و اسناد تقنینی مخالف آن ملغی محسوب و در جریده رسمی نشر گردد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf13_hay88_1374_n774_Dari_title1.pdf ...

فرمان ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان شماره: ۳۵۶ تاریخ: ۶/ ۱۱/ ۱۳۷۱ مبنی برمنع تملیک خود سرانه دارایی ها و ملکیت های عقاری اشخاص بدون مجوز قانونی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|42|ف|K720.5|رساله | بیشتر...

"در مطابقت با احکام غرای شریعت اسلامی وقوانین دولت اسلامی افغانستان با عطف توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان فرمان ذیل را صادر مینماید:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_k720_5_fay42_1372_n767_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۷۶ تاریخ ۱/ ۲/ ۱۳۷۲ در باره تعدیل در قانون کارمندان دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|429|ف|K1763|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k1763_fay429_1372_n767_dari_title4.pdf ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۷۷ تاریخ: ۱/ ۲/ ۱۳۷۲ در باره رفع تقاعد آنعده کارمندان ملکی و افسرانیکه قبل از ۸ ثور ۱۳۷۱ و بعد از آن متقاعد و حاضر به ادامه خدمت میباشند /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|42|ف|HQ1062|رساله | بیشتر...

3 شماره. "دولت اسلامی افغانستان بخاطر بزرگداشت از تجلیل اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کشور و به تاسی از اهداف وسیاست های انسانی و بشر دوستانه مراتب آتی را منظور میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hq1062_fay42_1372_n767_dari_title5.pd ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره امتیازات اشخاصیکه مفتخربه دریافت نشان های جمهوری د موکراتیک افغانستان گردیده اند ۲۷-۲-۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|48|ف|HD6971.8|رساله | بیشتر...

۷ شماره. "به منظور تقدیر اشخاص مفتخر به دریافت نشان های جمهوری د موکرایتک افغانستان که در پیشگاه دولت و زحمتکشان کشور مصدر خدمات فوق العاده گردیده اند، هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_ri ...