صفحه/نتیجه

مقرره استخدام اتباع افغانی در نماینده گیهای سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم جمهوری افغانستان : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۴۷۷ – ۳ تاریخ ۷-۶-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-30 | 1367|74 |م|KNF1270 |رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استخدام و قرار داد کار-- فصل سوم حقوق و وجایب-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf1270_meem74_1367_n678_dari_title17.pdf ...

تعدیل فقره (۳) ماده (۱۵) مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات کارگران، پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۷۲۸۹-۳ تاریخ ۲۷-۱۱-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-15 | 1368|74|ت|K1367|رساله | بیشتر...

: "شورای وزیران تحت فیصله شماره (۴۸۲) در جلسه مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۵۸۶۳) مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۶۷ وزارت عدلیه در باره طرح تعدیل فقره (۳) ماده (۱۵) مقرره تصنیف تثبیت و ارتقای درجات کارگران پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی مراتب آتی را تصو ...

تعدیل ماده دوازدهم مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان منتشره جریده رسمی شماره (۶۵۸) مورخ ۱۵ دلو ۱۳۶۶ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱۸۹) تاریخ ۵-۵-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-06-30 | 1368|74|ت|HQ1062|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_hq1062_tay74_1368_n700_dari_title4.pdf ...

مقرره کارکنان بانکهای جمهوری افغانستان : افغانستان: مصوبه شواری وزیران ج. ا شهر کابل شماره (۴۰۵) تاریخ ۲۸-۱۲-۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-01-25 | 1370|74|م|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط شمول در بانک-- فصل سوم رتب و درجات-- فصل چهارم حقوق و امتیازات-- فصل پنجم شرایط تبدیلی-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_hg3270_6_a7_meem74_1370_n740_dari_title1.pdf ...

تعدیل در قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۶) مورخ ۱-۳-۱۳۶۷ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۵۹) تاریخ ۳-۱۰-۱۳۶۹: ایزاد در ماده بیست و پنجم قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره مسلسل (۶۶۶) مورخ اول جوزای ۱۳۶۷: فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۵۸) تاریخ ۳-۱۰-۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-29 | 1369|74|ت|K1763|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرامین تقنینی شماره (۵۸و۵۹) مورخ ۳/۱۰/۶۹ شورای وزیران ج.ا. در مورد ایزاد و تعدیل در قانون کارمندان دولت را که مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی وضع نموده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. ack ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی در مورد حقوق تقاعد شهدای حزب دموکراتیک خلق افغانستان : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-31 | 1359|96|ف|HQ1062|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۱۱، با ملاحظه فیصله شماره ((۲۵۰۶)) مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۹ شورای وزیران و ورقه عرض وزارت مالیه، حقوق تقاعد شهدای حزب دموکراتیک خلق افغانستان را صد فیصد بدون وضع سهم شهید تائید و تصویب ...

طرح تعدیل ماده هفتم قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۶) مورخ اول جوزای سال ۱۳۶۷ : مصوبه دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره (۱۵) تاریخ ۳۰-۲-۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۴۷۹) تاریخ ۱۵-۴-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-31 | 1370|43|ط|K1763|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد تعدیل ماده هفتم قانون کارمندان دولت که در جلسات مجلسین شورای ملی به تصویب رسیده است توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. "توام نامه (۱۰۰۳- ۴۹۱) ۸/۹ ...