صفحه/نتیجه

مقرره حل اختلافات ناشی از کار : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷۶۷) تاریخ ۳۰-۳-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-20 | 1397|73|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ حل اختلافات ناشی از کار را که در جلسهٔ شماره (۳) مؤرخ ۱۳۹۷/۲/۹ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۱۹) ماده تصویب گریده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۹ ماده به ادا ...

مقررهٔ توزیع البسهٔ کار و وسایل تحفظی : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۱۰) تاریخ ۴-۴-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-20 | 1397|72|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ توزیع البسه کار و وسایل تحفظی را که در جلسهٔ شماره (۳) مؤرخ ۱۳۹۷/۲/۹ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل او (۱۳) ماده تصویب گردیده، است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۳ ما ...

مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۳-۱-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-02-15 | 1398|74|م|HQ1063.A34|رساله | بیشتر...

"مقررهْ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی را که به اساس مصوبهْ شماره (۳) مؤرخ ۹/۲/۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۲۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرر ...

مقررۀ جبران خسارۀ ضرر صحی مرتبط به کار : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۷۰) تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-27 | 1398|744|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررۀ جبران خسارۀ ضرر صحی مرتبط به کار را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۲۰) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ...

مقررۀ مراقبت (تفتیش) و رهنمایی کار : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۹-۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۵۳) تاریخ ۱۵-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-14 | 1397|77|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررۀ مراقبت (تفتیش) و رهنمایی کار را که در جلسۀ شماره (۳) مؤرخ ۹/۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۲۸) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به اد ...

مقررهٔ اعزام کارگران به خارج از کشور : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲)تاریخ ۱۰/۷/۱۳۸۵ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-08-30 | 1385|72|م|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اعزام و استخدام-- فصل سوم مکلفیت ها و صلاحیت های وزارت کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین-- فصل چهارم احکام متفرقه. "مقررهٔ اعزام کارگران به خارج از کشور که بداخل (۴) فصل و (۱۱) ماده از طرف شورای وزیران ...