صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۶) تاریخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۲: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۱۰۱) تاریخ ۲۳/ ۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-11-20 | 1392|89|ض|KNF1270|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون کارکنان خدمات ملکی، در شماره مسلسل ۹۵۱ (۱۶ سرطان سال ۱۳۸۷) به نشر رسیده است. acku_risalah_knf1270_zwaat89_1392_n1126_dari_tile2.pdf ...

فرمان شماره (۷۵) تاریخی ۲۱ حمل ۱۳۵۳ رئیس جمهوری افغانستان ښاغلی دوکتور عبدالمجید عدلیه وزیر

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-02-15 | 1353|42|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1270_fay42_1353_n270_dari_title1.pdf ...