صفحه/نتیجه

فرمان شماره (۱۰۴۵) مورخ نوزدهم اسد سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-06-15 | 1356|48|ف|KNF1264.31987|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1264_31987_fay48_1356_n372_dari_title1.pdf ...

مقرره جبران خساره و ضرر صحی مرتبط بکار : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۳۵۶-۳ تاریخ ۲۷/۸/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-31 | 1368|732|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۱۳) در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۴۰۹۶) مورخ ۱۸/۸/۱۳۶۷ وزارت عدلیه در باره طرح مقرره جبران خساره و ضرر صحی مرتبط بکار مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- ...

قانون مامورین دولت : فرمان شماره (۴۵۴) مورخ دهم جوزا سال۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری: ښاغلی محترم وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-03-12 | 1356|282|ق|K1763|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ۱۰۳ در جلسه تاریخی ۱۳۵۶/۳/۱۰ به ملاحظه ورقه عرض شماره ۹۳۲ مورخ ۱۳۵۶/۳/۴ وزارت عدلیه راجع به قانون مامورین دولت مراتب آتی تصویب شود:"-- از روی متن. شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: استخدام، فصل سوم: وجا ...

ضمیمه نمبر یک قانون مامورین دولت : فرمان شماره (۸۴۹) مورخ بیست و دوم سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری: شاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-04-23 | 1356|797|ض|K1763|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ۲۱۸ در جلسه تاریخی ۲۱/۴/۱۳۵۶ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۱۷۰۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۵۶ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن به نشر رسیده. ۲ شماره. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، در شماره فوق العاد ...

مقررات تصنیف واستخدام اجیران : فرمان نمبر ۷۴۳مورخ ۱\۳\۱۳۵۰ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-04-10 | 1350|72|م|HD586|رساله | بیشتر...

ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمه شماره ۴ مقررات تصنیف و استخدام اجیران: مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل تاریخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۲، در شماره ۲۱: شماره مسلسل ۵۴۹ (۱۵ دلو ۱۳۶۲ هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_hd586_meem72_1350_n186_dari_title1 ...

فرمان نمبر (۱۶۹۴) مورخه ۲۰-۷-۱۳۵۱ صدارت عظمی ع، ج : محترم پوهندوی محمد انور ارغندیوال وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-07-30 | 1351|49|ف|K1800|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k1800_fay49_1351_n221_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۳) قانون مامورین دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-04-22 | 1357|895|ض|K1763|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۱۷۸ (۱۹ حوت ۱۳۴۹) به نشر رسیده. ۳ شماره. acku_risalah_knf1572_zwaat89_1357_n402_dari_title3.pdf ...

قانون سرپرستی وزارت : مصوبه ولسی جرگه آرای کل اعضأ شماره: ۱۷۷ تاریخ تصویب ۷/۴/۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-03-21 | 1390|29|ق|KNF2720 |رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_qaaf29_1390_n1051_dari_title2.pdf ...

مقرره تنظیم امور اضافه کاری کارکنان : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقرره تنظیم امور اضافه کاری کارکنان شماره ۱۷ تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-05-25 | 1390|74|م|HD5111.A3|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم شرایط و طرز پرداخت مزد اضافه کاری – فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_hd111_a3_meem74_1390_n1056_dari_title1.pdf ...

مقرره کار بالمقطع : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ مقرره کار بالمقطع شماره ۲۱ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-20 | 1390|74|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم قرارداد کار – فصل سوم وقت کار و مزد – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1270_meem74_1390_n1058_dari_title2.pdf ...