صفحه/نتیجه

فرمان شماره (۷۵) تاریخی ۲۱ حمل ۱۳۵۳ رئیس جمهوری افغانستان ښاغلی دوکتور عبدالمجید عدلیه وزیر

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-02-15 | 1353|42|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1270_fay42_1353_n270_dari_title1.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ اجرای ترفیعات نوبتی مامورین ملکی و نظامی شماره ۱۲ تاریخ ۲۲/۴/۱۳۷۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|488|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay488_1420_n788_dari_title36.pdf ...