صفحه/نتیجه

فرمان نمبر (۱۶۹۴) مورخه ۲۰-۷-۱۳۵۱ صدارت عظمی ع، ج : محترم پوهندوی محمد انور ارغندیوال وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-07-30 | 1351|49|ف|K1800|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k1800_fay49_1351_n221_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۳) قانون مامورین دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-04-22 | 1357|895|ض|K1763|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۱۷۸ (۱۹ حوت ۱۳۴۹) به نشر رسیده. ۳ شماره. acku_risalah_knf1572_zwaat89_1357_n402_dari_title3.pdf ...

قانون سرپرستی وزارت : مصوبه ولسی جرگه آرای کل اعضأ شماره: ۱۷۷ تاریخ تصویب ۷/۴/۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-03-21 | 1390|29|ق|KNF2720 |رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_qaaf29_1390_n1051_dari_title2.pdf ...

مقرره تنظیم امور اضافه کاری کارکنان : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقرره تنظیم امور اضافه کاری کارکنان شماره ۱۷ تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-05-25 | 1390|74|م|HD5111.A3|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم شرایط و طرز پرداخت مزد اضافه کاری – فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_hd111_a3_meem74_1390_n1056_dari_title1.pdf ...

مقرره کار بالمقطع : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ مقرره کار بالمقطع شماره ۲۱ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-20 | 1390|74|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم قرارداد کار – فصل سوم وقت کار و مزد – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1270_meem74_1390_n1058_dari_title2.pdf ...

مقررۀ تنظیم روابط کاری حکومت با شورای ملی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶) تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-03-02 | 1391|72|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تأمین روابط کاری با شورای ملی-- فصل سوم مکلفیت وزارت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem72_1391_n1078_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۶) تاریخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۲: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۱۰۱) تاریخ ۲۳/ ۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-11-20 | 1392|89|ض|KNF1270|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون کارکنان خدمات ملکی، در شماره مسلسل ۹۵۱ (۱۶ سرطان سال ۱۳۸۷) به نشر رسیده است. acku_risalah_knf1270_zwaat89_1392_n1126_dari_tile2.pdf ...