صفحه/نتیجه

قانون خدمات ملکی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به انفاذ قانون خدمات ملکی شماره (۷۲) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-06-20 | 1384|93|ق|KNF494|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی-- فصل سوم ادارهٔ خدمات ملکی-- فصل چهارم بورد تعیینات خدمات ملکی-- فصل پنجم بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی-- فصل ششم دارالانشاء اصلاحات اداری-- فصل هفتم مامورین خدم ...

قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۰۳) مورخ ۲۱-۳-۱۳۶۶ در باره تصویب قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-01 | 1366|99|ق|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۱۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم قرارداد جمعی-- فصل سوم استخدام و قرارداد کار-- فصل چهارم آموزش مسلکی، ارتقای مهارت و کار آموزی-- فصل پنجم وقت کار-- فصل ششم حق استراحت و رخصتی-- فصل هفتم مزد-- فصل هشتم نورمها و نورماتیفهای کار-- فصل نهم انض ...

مقررهٔ حقوق و وجائب اجیران ماهر مدارس تخنیکی حرفوی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت معارف شماره (۲) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|93|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق و وجائب-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem93_1422_n796_dari_title18.pdf ...

تغیر وقت کار ماموران و کارگران : محترم وزیر عدلیه ولوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-09-30 | 1357|79|ت|KNF2970|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۲۸۰) درجلسه (۳۰) تاریخی (۱۳۵۷/۹/۲۶) باملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۷/۹/۲۶ صدارت عظمی مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_knf2970_tay79_1357_n415_dari_title2.pdf ...

قانون کار : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون کار شماره (۹۴) تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۷۹۳۳)تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-15 | 1385|48|ق|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استخدام و قرارداد کار-- فصل سوم وقت کار-- فصل چهارم حق استراحت و رخصتی ها-- فصل پنجم مزد-- فصل ششم آموزش مسلکی، فنی و حرفوی و انکشاف مهارتهای کارکنان-- فصل هفتم معیارها و قواعد رهنمودی کار-- فصل هشتم انضباط ک ...

مقرره شرایط و طرز اعطای اضافه رخصتی مریضی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۵۱۶ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۷ در مورد مقرره شرایط و طرز اعطای اضافه رخصتی مریضی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-03-15 | 1368|75|م|HD5115.6 A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مراجع صدور تصدیق صحی و مدت اعتبار آن-- فصل سوم شرایط و نحوه توصیه استراحت و اعطا تصدیق اضافه رخصتی مریضی نظر به نوعیت مریضی-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید" – ا ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸ تاریخ ۲۲/۱/۱۳۶۸ در مورد ضمیمه شماره (۱) مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات کارگران پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-03-31 | 1368|692|م|K1763|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات کارگران، پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی، در شماره ۱: شماره مسلسل ۶۶۳ (۱۵ حمل ۱۳۶۷) به نشر رسیده. acku_risalah_k1 ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۳/۲/۱۳۶۳ : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره تبدیلی ریاست عمومی کار و تامینات اجتماعی وابسته به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان به " کمیته دولتی کار و تامینات اجتماعی وابسته به شواری وزیران ج.د.ا."

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-04-31 | 1363|89|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

"((در باره تبدیلی ریاست عمومی کار و تامینات اجتماعی وابسته به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان، به ((کمیته دولتی کار و تامینات اجتماعی وابسته به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان، تصویب مینماید" – از روی متن فرمان. acku_risalah_ds35 ...