صفحه/نتیجه

قانون څارنوالی قوای مسلح جمهوری دموکراتیك افغانستان : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-15 | 1359|299|ق|K5425|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و قانون څارنوالی قوای مسلح جمهوری دموکراتیك افغانستان را بداخل پنج فصل و بیست و شش ماده که در جلسه تاریخی ۲۳ حمل ۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسهٔ تاریخی ۲۴ حمل ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره یک قانون څارنوالی اختصاصی انقلابی شهر کابل ۱۸/۹/۱۳۶۰/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-01 | 1360|48|ف|K5425|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون څارنوالی اختصاصی انقلابی، شماره ۲: شماره مسلسل ۴۴۹ (۳۱ حمل ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_5425_fay48_1360_n498_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره یک قانون څارنوالی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۸/۹/۱۳۶۰/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-01 | 1360|482|ف|K5425|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون څارنوالی قوای مسلح، درشماره ۳: شماره مسلسل ۴۵۲ (۱۵ ثور ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_k5425_fay482_1360_n498_dari_title5.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره یک قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن شهر کابل ۱۸/۹/۱۳۶۰/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-01 | 1360|48|ف|KNF4636|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان انون کشف و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن، در شماره ۱: شماره مسلسل ۴۲۴ (۱۵ حمل ۱۳۵۸) به نشر رسیده. acku_risalah_knf4636_fay48_1360_n498_dari_title6_0.pdf ...

قانون څارنوالی جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان کابل ښار شماره (۱۰۷)تاریخ ۷/۵/۱۳۶۵ در باره تصویب قانون څارنوالی جمهوری دموکراتیک افغانستان

1365-10-29 | 1365|299|ق|K5425|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سیستم وساختار تشکیلاتی څارنوالی-- فصل سوم وظایف وصلاحیت های ارگان های څارنوالی-- فصل چهارم احکام نهایی. ۵ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذكر شده و ۴۹ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده acku_risalah_k542 ...

قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-01-15 | 1358|285|ق|KNF4636|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری د مو کرا تیک افغانستان درجلسه تاریخی ۲۶ر۱۲ر۱۳۵۷ که در خانه خلق دایر گرد ید قانون کشف وتحقیق جرایم ونظارت څارنوالی برقانونیت تطبیق آن را در داخل (۵۱) ماده تصویب نمود."—از روی متن. شامل ۸ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل د ...

قانون څارنوالی اختصاصی د افغانستان د گټو ساتونکی اداره (اگسا) : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-06-15 | 1358|29|ق|K5425|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره «۱۸۰۷» در جلسه تاریخی ۴ر۶ر۱۳۵۸با ملاحظه ورقه عرض شماره «۱۹۴۰» مورخ ۲۹ر۵ر۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشکیلات، فصل سوم: وظایف و صلاحیت ها، فصل ...

تعدیل قانون څارنوالی جمهوری افغانستان منتشره جریده رسمی شماره (۶۷۴) مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۷ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۶ تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۰۵ تاریخ ۱۱/۱۱/۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-15 | 1367|747|ت|K5425|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان تقنینی این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_k5425_tay747_1367_n686_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره دوم قانون څارنوالی اختصاصی انقلابی شهر کابل ۳ حمل ۱۳۶۱/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-31 | 1361|89|ض|K5425|رساله | بیشتر...

بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون څارنوالی اختصاصی انقلابی، در شماره شماره ۲: شماره مسلسل ۴۴۹ (۳۱ حمل ۱۳۵۹) به نشر رسیده. ack ...

قانون څارانوالی امارت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-05-14 | 1420|82|الف|K5425|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل—فصل سوم وظایف و صلاحیت ها—فصل چهارم امور ذاتی څارنوالان کارکنان و سایر منسوبان څارنوالی—فصل پنجم تادیب و مسؤلیت جزایی څارنوال--فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_k5425_alif82_1420_n786_dari_title7.pdf ...