صفحه/نتیجه

قانون پولیس : شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۳۹) تاریخ: ۲۸/۲/۱۳۸۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون پولیس شماره (۹۶)تاریخ: ۱۰/۵/۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-06-05 | 1388|28|ق|KNF3000|رساله | بیشتر...

شامل۴فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و ساحۀ فعالیت پولیس-- فصل سوم اقدام پولیس-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf3000_qaaf28_1388_n994_dari_title1.pdf ...

مقررات مدیریت جنائی مرکزی و آمریت های جنائی : فرمان نمبر (۶۱۲) مورخه ۵ر۱۰ر۱۳۵۲ صدارت عظمی ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-10-05 | 1352|42|م|HV8073|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول عمومیات-- فصل دوم. acku_risalah_hv8073_meem42_1352_n260_dari_title1.pdf ...

قانون ترافیک جاده : فرمان نمبر (۶۶۳) مورخه ۱۷ر۱۰ر۱۳۵۲ مقام صدارت عظمی ښاغلی داکتر عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-10-17 | 1352|22|ق|HE369|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف پولیس ترافیک-- فصل سوم قواعد سیر و حرکت-- فصل چهارم امور جواز نامه-- فصل پنجم حمل و نقل اشخاص و محمولات عراده جات-- فصل ششم مکلفیت اشخاص در حادثات ترافیک-- فصل هفتم احکام متفرقه-- هشتم احکام جزائی. ac ...

قانون پولیس و ژاندارم : فرمان نمبر ۶۸۹ مورخه ۲۰ر۱۰ر۱۳۵۲ مقام صدارت عظمی ښاغلی داکتر عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-10-20 | 1352|22|ق|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیلات-- فصل سوم وظایف-- فصل چهارم صلاحیت ها-- فصل پنجم توسل به اقدامات جبری-- فصل ششم صلاحیت استفاده از وسایل مجبره پولیس و موارد آن-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_hv8242_6_a2_qaaf22_1352_n262_dari ...

مقررات تادیب پولیس : فرمان شماره (۶۳) مورخه ۱۸ حمل ۱۳۵۳ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-01-31 | 1353|72|م|KNF3000|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تخلفات وظیفوی-- فصل سوم حالات قابل رعایت در تطبیق مویده تادیبی-- فصل چهارم اشخاص و مراجع دارنده صلاحیت تطبیق مویدات تادیبی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf3800_meem72_1353_n269_dari_title1.pdf ...

قانون پاسپورت : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۷۸ تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-03 | 1394|29|ق|K3273|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم انواع پاسپورت و محصول آن—فصل سوم موانع صدور پاسپورت و کنترول آن—فصل چهارم احکام جزایی—فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_k3273_qaaf29_1394_n1193_dari_title1.pdf ...

قانون احصائیه : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۸۶) تاریخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۷/ ۲/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-04-12 | 1392|232|ق|QA276|رساله | بیشتر...

شامل هفت فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل و وظایف – فصل سوم جمع آوری معلومات احصائیوی – فصل چهارم حفظ محرمیت معلومات – فصل پنجم اجازه دسترسی به معلومات احصائیوی – فصل ششم احکام جزایی – فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_qa276_qaaf232_1392_n ...