صفحه/نتیجه

مقررات تنظیم وظایف بورد مرکزی محابس افغانستان : فرمان نمبر (۱۸)مورخ ۴-۱-۱۳۵۰ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-01-31 | 1349|44|م|K5524|رساله | بیشتر...

شامل ۵ قسمت بوده: قسمت اول مرام و تشکیل، قسمت دوم وظایف، قسمت سوم تنظیم کمیته ها، قسمت چهارم دارالانشاء بورد مرکزی، قسمت پنجم متفرقه. مجلس وزراء تحت فیصله شماره ۳۷۴۲ در جلسه تاریخی ۲۶-۱۲-۴۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۲۱۹۷ مورخه ۴-۱۱-۴۹ وزارت عدلیه راجع به م ...

مقررهٔ تنظیم امور محابس و توقیف خانه ها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذمقررهٔ تنظیم امور محابس و توقیف خانه‌ها شماره: (۳۴)مؤرخ: ۱۲/۹/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-10-15 | 1386|92|م|K5524|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز نگهداری محبوسین واشخاص تحت توقیف-- فصل سوم حقوق محبوسین واشخاص تحت توقیف-- فصل چهارم انتقال محبوسین واشخاص تحت توقیف-- فصل پنجم رهائی-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k5524_meem92_1386_n935_dari_tit ...

ضمیمۀ نمره (نهم) اصولنامۀ پاسپورت : فرمان شماره (۱۲۱۹) مورخ هشتم قوس سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی ښاغلی دوکتورعبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-09-11 | 1354|89|ض|K3273|رساله | بیشتر...

از ماده اول الی دوم در جریده رسمی موجود نیست. شامل سه فصل میباشد: فصل اول فصل اول موجود نمیباشد-- فصل دوم احکام متفرقه-- فصل سوم احکام جزایی. قانون اصلی این ضمیمه دریافت نگردید. منضمه این اصولنامه تحت عنوان فرمان شماره (۱۲۲۶) مورخ سیزدهم سنبله سال ۱۳۵۶ مق ...

تعدیـــل مواد (۷) و (۸) فرمان شماره سوم شورای انقــلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-01-01 | 1358|789|ت|KNF1572|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۲۶-۱۲-۱۳۵۷ که در خانه خلق دایر گردید ، تعدیل مواد (۷) و (۸) فرمان شماره سوم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان را بداخل ده ماده تصویب نمود."-- از روی متن. ۱۰ شماره. acku_risalah_knf1 ...

قانون کمیسیون اصلاحات قوای پولیس ملی : جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۶۸۹) تاریخ ۲۴/۶/۱۳۸۹ محترم څارنپوه حبیب الله "غالب" وزیر عدلیه: ولسی جرگه مصوبه قانون کمیسیون اصلاحات قوای پولیس ملی به دوثلث آرای کل اعضاء شمارۀ (۱۷۴) تاریخ ۷/۴/۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-06-28 | 1389|226|ق|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تکیب اعضاء – فصل سوم وظایف وصلاحیت های کمیسیون – فصل چهارم شرایط تبدیلی وتعینات – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_hv8242_6_a2_qaaf226_1389_n1038_dari_title1.pdf ...

قانون امور ذاتی پولیس : فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان شماره (۷۹) تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۹: مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷) تاریخ ۲۹/۶/۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-07-05 | 1389|228|ق|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل هشت فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تقرر، استخدام و تبدیلی – فصل سوم حقوق، امتیازات و وجایب – فصل چهارم موقف افسران و ساتنمنان – فصل پنجم رخصتی افسران و ساتنمنان – فصل ششم ترفیع افسران و ساتنمنان – فصل هفتم انفصال و استعفاء – فصل هشتم احکام ...

مقرره تنظیم امور اطفائیه : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقرره تنظیم امور اطفائیه شماره ۲۲ تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-07-05 | 1390|74|م|K3674|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم وظایف و صلاحیت های اداره اطفائیه – فصل سوم مکلفیت های ادارات دولتی و سکتور خصوصی – فصل چهارم مؤیدات – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_k3674_meem74_1390_n1061_dari_title1.pdf ...

اساسنامه تصدی صناعتی محابس : مصوبه شماره ۴۰ مورخ ‫١٣٨٤/١٢/١ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اساسنامۀ صناعتی محابس شماره: (۴۰) تاریخ: ۱/۱۲/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-02-01 | 1383|55|الف|HC417|رساله | بیشتر...

شامل۴فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اداره-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. “اساسنامه تصدی صناعتی محابس که در (۴) فصل و (۲۸) ماده از جانب شورای وزیران به تصویب رسیده، منظور است."– ازروی متن اساسنامه. acku_risalah_hc417_al ...