صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره چهارم قانون پاسپورت : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-15 | 1359|89|ض|K3273|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۲۴۵) مورخ ۵۹/۸/۲۸ وزارت عدلیه ضمیمه شماره چهارم قانون پاسپورت را بداخل هشت ماده تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. قانون اصلی این ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد جلوګیری از کشت کوکنار شماره: (۲۲) تاریخ: ۲۱/۵/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|47|ف|KNF3092|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3092_fay47_1421_n795_dari_title17.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد منع زرع تریاک شماره: (۴۸) تاریخ: ۱۴/۷/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|472|ف|KNF3092|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3092_fay472_1421_n795_dari_title18.pdf ...

پیغام امیرالمؤمنین در مورد جلوګیري از کشت تریاک شماره: (۹۵) تاریخ: ۱۴/۷/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|97|پ|KNF3092|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3092_pay97_1421_n795_dari_title19.pdf ...

ضمیمه شماره (۱۱)اصولنامه پاسپورت : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|898|ض|K3273|رساله | بیشتر...

"مجلس وزرا‌ء تحت فیصله شماره « ۱۹۲۴ » در جلسه تاریخی ۲۷ر۸ر۱۳۵۸. با ملاحظه ورقه عرض شماره «۲۷۳۴» مورخ ۲۷ر۸ر۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. اصولنامه اصلی این ضمیمه دریافت نگردید. acku_risalah_k3273_zwaat ...

قانون پولیس : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۷۵) تاریخ: ۲۰/۶/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-06-31 | 1384|29|ق|K3465|رساله | بیشتر...

"قانون پولیس که به اساس مصوبهٔ شماره (۲۲)‌ مؤرخ ۸/۶/۱۳۸۴ از طرف مجلس عالی وزراء به داخل (۴) فصل و (۳۴)‌ ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم."—از روی متن. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۳۴ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ...

مقررۀ ادارۀ کنترول و تفتیش : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|49|م|HF5627|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل چهارم طرز فعالیت-- فصل پنجم مکلفیت ها-- فصل ششم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_hf5627_meem49_1422_n797_dari_title14.pdf ...

قانون ثبت احوال نفوس و احصائیه حیاتی : فرمان شماره (۱۴۷۴) مورخ سیزدهم میزان سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-07-20 | 1356|22|ق|HB849.49|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول (اصطلاحات در این قانون معانی آتی را افاده می کند) ماده ۱۹-۱-- فصل دوم (وظایف ریاست ثبت احوال نفوس و احصائیه حیاتی) ماده ۲۴-۲۰-- فصل سوم (مراجع ثبت احوال نقوس) ماده ۲۵-- فصل چهارم (توزیع تذکره) ماده ۳۷-۲۶-- فصل پنجم (محتویات تذک ...

قانون محابس و توقیف خانه ها : فرمان جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۵) تاریخ: ۲۱/۲/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۲۱۹) تاریخ: ۲۱/۲/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-03-10 | 1384|298|ق|K5524|رساله | بیشتر...

"قانون محابس و توقیف خانه ها را که به اساس مصوبهٔ شماره (۳۳) مؤرخ ۴/۸/۱۳۸۳ از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (۸) فصل و (۵۴) ماده تصویب و به اساس مصوبه شماره (۵) مؤرخ ۵/۲/۱۳۸۴ تائید گردیده است، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۸ فصل بوده: فصل اول ...