صفحه/نتیجه

قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی در جمهوری د موکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان درباره تصویب قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درجمهوری د موکراتیک افغانستان ۲۷/۱۱/۱۳۶۱، شهرکابل

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-02-15 | 1362|29|ق|G155.A25|رساله | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۶۱ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۸ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۳، فصل دوم (انواع ویزه ومدت اعتبار آن) ماده ۴-۱۸، فصل سوم (محصول ویزه) ماده ۱۹-۲۱، فصل چهارم (حقوق و مکلفیت های تبعه خارج ...

ج: دستورالعمل اعطای مکافات برای صاحب منصبان، ساتنمنان و ساتونکی ها (سربازان) و داوطلبان اورگانها و جزو تام های وزارت امور داخله ج. د. ا : دستورالعمل اعطای مکافات برای صاحب منصبان، ساتنمنان و ساتونکی ها (سربازان) و داوطلبان اورگانها و جزوتام های وزارت امور داخله جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-14 | 1359|45|ج|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اعطای مکافات-- فصل سوم سیستم مکافات-- فصل چهارم طرز معرفی مستحقین مکافات-- فصل پنجم طرز اعطای مکافات-- فصل ششم احصائیه مکافات و تقدیم راپور. acku_risalah_hv8242_6_a2_jeem45_1359_n477_dari_title1-2.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ محو چرس و کارخانه های چرس تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۰ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|48|ف|KNF3092|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3092_fay48_1422_n799_dari_title30.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۵۷) ۱۵- ۳- ۱۳۶۵ درباره عفو محبوسان بمناسبت بزرگداشت ایام خجسته عید سعید فطر

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|482|ف|HV8665|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمناسبت بزرگداشت از ایام خجسته عید سعید فطر و بتاسی از مشی انساندوستانه متکی بحکم بند (۶) ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن. acku_risalah_hv8665_fay482_ ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ چگونگی تلاشی منزل و محل شماره: ۱۱۸۷ تاریخ: ۱۵/۱۱/۱۴۲۱ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|77|ح|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_hay77_1422_n799_dari_title43.pdf ...

در مورد عدم لت و کوب اشخاص توصیه و هدایات شرعی ضروری ملا محمد عمر (مجاهد) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|49|د|DS357.5|رساله | بیشتر...

"شما بسیار ظلم نه نمائید و با بیت المال خیانت نه کنید، آن اینکه طلباء دو نفر رادر قشلۀ جدید به سرقتدستگیر نموده بودند، هر دو تن را بالاثر لت و کوبکشتند محکمه دو هزار لک دیت را بالای بیت المال لازم نموده. این بطور مثال، این چنین واقعات دیگر هم به وقوع ...

ضمیمه شماره « ۱۰» اصولنامه پاسپورت : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-30 | 1358|89|ض|K3273|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که به تاریخ ۱ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره «۳۳» مورخه ۱ر۸ر۱۳۵۸ ضمیمه شماره دهم اصولنامه پاسپورت را بداخل سه ماده تصویب نمود" ...

فرمان مؤرخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۴ هـ.ش عالیقدر امیرالمؤمنین در بارۀ عدم مداخله در امور چوکیداران در شهرها به تمام مسئولین ملکی و نظامی کشور! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|44|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

"برادران! طوریکه نبی کریم (ص) می فرماید: (از مواضع تهمت خود را نگهدارید) اکثراً دیده میشود که در تعیین نمودن چوکیداران بعضی ولایات و ولسوالی ها مسئولین امارتی مداخلات بی جا مینمایند و باعث تکلیف مردم میګردند، به منظور جلوګیری از این نوع عمل، به تمام ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تعقیب اشخاص دستوری و مخرب شماره (۳۰۵) تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵ هـ.ش به تمام برادران محترم مسئولین تحریک اسلامی طالبان! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|42|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"طوریکه در تحریک مقدس اسلامی طالبان اشخاصی پیدا شده اند که به نام طالب میخواهند تحریک را بد نام نمایند، شدت بی جا و اجراآت نا مشروع را انجام میدهند، بناًء به تمام مسئولین جداً هدایت داده میشود تا این چنین اشخاص را تعقیب نمایند، اگر دستوری باشند به زو ...