صفحه/نتیجه

قانون پاسپورت : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|29|ق|K3273|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۸۱ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پاسپورت سیاسی-- فصل سوم پاسپورت خدمت-- فصل چهارم پاسپورت تحصیلی-- فصل پنجم پاسپورت عادی—فصل ششم موانع صدور پاسپورت—فصل هفت ...

قانون مبارزه علیه مواد مخدر : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|29|ق|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منع زرع بتهٔ تریاک (کوکنار) و چرس (حشیش)-- فصل سوم قاچاق مواد مخدره-- فصل چهارم استعمال مواد مخدر-- فصل پنجم تدابیر وقایوی و تداوی معتادین—فصل ششم وظائف ادارات-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_knf3092_qaa ...

مقررهٔ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امور داخلهٔ امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1379-05-30 | 1421|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem74_1421_n793_dari_title8.pdf ...

مقرره اکادمی پولیس وزارت امور داخله : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررهٔ اکادمی پولیس شماره: (۲۱۱) تاریخ: ۱۵/۳/۱۴۲۰ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|74|م|DS371.412|رساله | بیشتر...

"بر اساس تصویب شماره (۶۵۵) مورخ ۲/۱۲/۱۴۲۰ هـ.ق شورای وزیران امارت اسلامی افغانستان مقررهٔ اکادمی پولیس را بداخل (۷) فصل و (۶۷) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل اکادمی-- فصل سوم کادر علمی- ...

مقررهٔ قطعات منتظره امن و نظم عامهٔ وزارت امور داخله : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|74|م|KNF3000.A311972|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز پذیرش-- فصل سوم حقوق و امتیازات-- فصل چهارم تعلیم و تربیه-- فصل پنجم سوق و اداره—فصل ششم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۴ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf ...

مقررهٔ نظارت امارتی اطفائیه : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|744|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و مکلفیت ها-- فصل سوم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۳ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_meem744_1421_n793_dari_title12.pdf ...

مقررهٔ نظارت (کنترول) بر موادیکه از سرحدات امارت اسلامی افغانستان حمل و نقل میشود : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|744 |م|KNF3000.A311972|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز اجرای نظارت-- فصل سوم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۳ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf3000_a311972_meem744_1421_n793_dari_title13.pdf ...

مقررات مدیریت جنائی مرکزی و آمریت های جنائی : فرمان نمبر (۶۱۲) مورخه ۱۳۵۲/۱۰/۵ صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-10-05 | 1352|74|م|HV8242.6.A3|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۲۹۱) در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۲/۱۰/۴ بملاحظه ورقۀ عرض شمارۀ ۳۷۲۶ مورخه ۱۳۵۲/۱۰/۴ وزارت داخله راجع به مقررات مدیریت جنائی مرکزی و آمریت های جنایی مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن فرمان. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول: عمومیات، ...