صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی صناعتی محابس وزارت امور داخله : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۸۳) ۲۱ر۱۲ر۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-12-29 | 1364|52|ا|K5524|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۶-۱، فصل دوم (سرمایه و امور مالی) ماده ۲۴-۷، فصل سوم (ارگانهای اداری) ماده۳۴-۲۵، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی) ماده ۴۰-۳۵، فصل پنجم (امور حسابی راپوردهی و بیلانس) ماده ۴۴-۴۱، فصل ششم (تجدید سازمان ، انحل ...

تعدیل فقره (۱) ماده (۷) قانون ترافیک جاده منتشره جریده رسمی شماره (۴۸۴) جوزا سال ۱۳۶۰ : فرمان تقنینی شماره-۵۷- تاریخ- ۱۹/۹/۱۳۶۹ درمورد تعدیل فقره (۱) ماده (۷)قانون ترافیک جاده: فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره ۱۶۵۳ تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ دربارۀ توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-04-30 | 1370|74|ت|HE369|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۵۷) مورخ ۱۹/۹/۶۹ شـــورای وزیران را که مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی درمورد تعدیل فقره (۱) ماده (۷) قانون ترافیک جاده وضع نموده توشــــــیح میدارم"-- از روی متن فرمان. ...

ایزاد در قانون سپاهیان وطن منتشره جریده رسمی شماره (۶۸۰) مورخ ۳/۹/۱۳۶۷ : مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان شماره ۶۱-۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۶۹ پیرامون ایزاد فقره ۳و۴ ماده (۱۸) قانون سپاهیان وطن: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۷۲ تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-10-29 | 1369|94|ا|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ایزاد تحت عنوان قانون سپاهیان انقلاب، شماره ۱۸: نمبر مسلسل ۶۸۰ (۳۰ قوس ۱۳۶۷هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_alif94_1369_n733_dari_title5.pdf ...

قانون مبارزه علیه مواد مخدر : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون مبارزه علیه مواد مخدر شماره (۷۵)تاریخ ۶/۸/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۴۵۱)تاریخ ۶/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-08-13 | 1382|29|ق|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل 9 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طبقه بندی و کنترول مواد مخدر، ادویه های روانی (سایکوتراپیک) و مواد کیمیاوی-- فصل سوم منع زرع بتۀ کوکنار و بنگ-- فصل چهارم قاچاق مواد مخدر-- فصل پنجم استعمال مواد مخدر-- فصل ششم اجراآت مراجع کشف و تحقیق-- فصل ...

قانون پولیس امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|29|ق|KNF3000|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیلات-- فصل سوم مکلفیت های پولیس-- فصل چهارم صلاحیت های پولیس-- فصل پنجم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۳۰ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf3000_qaaf29_1421_n ...

قانون تطبیق مجازات حبس در محابس : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۵۸ تاریخ: ۸/۱۰/۱۴۲۰ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|29|ق|KNF3800|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبه شماره (۴) شورای وزیران امارت اسلامی افغانستان، یوم چهارشنبه مورخ ۱۶/۸/۱۴۲۰ هـ.ق قانون تطبیق مجازات حبس در محابس امارت اسلامی افغانستان را به داخل (۹) فصل و (۷۱) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام ...

قانون انسداد قاچاق : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون انسداد قاچاق شماره: ۵۵ تاریخ: ۸/۱۰/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|29|ق|HV6250.3 A34|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبهٔ شماره (۳) مؤرخ ۹/۸/۱۴۲۰ هـ.ق شورای وزیران امارت اسلامی افغانستان، انفاذ قانون انسداد قاچاق امارت اسلامی افغانستان را با تائید تعدیلات وارده از جانب هیئت (کمیسیون) مؤظف بداخل (۵) فصل و (۱۰) ماده منظور و توشیح میدارم."—از روی متن ...

قانون استخدام- ترفیع و تقاعد پولیس و ژاندارم : فرمان شمارۀ ۳۶۱ مورخ ۱۳۵۲/۷/۲۸ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-07-28 | 1352|29|ق|K3465|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ۱۸۸ در جلسه تاریخی ۱۳۵۲/۷/۲۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۲۹۳۵ مورخ ۱۳۵۲/۷/۱۹ وزارت داخله راجع به قانون استخدام، ترفیع و تقاعد پولیس و ژاندارم مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، ف ...