صفحه/نتیجه

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۹۴۵ تاریخ ۶/۲۷/۱۳۷۰ در باره الغای فرمان شماره (۵) مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۳۵۷ و اعاده تابعیت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-30 | 1370|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره (۱۷) ماده هفتادو پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، الغای فرمان شماره (۵) مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۳۵۷ شورای انقلابی وقت را که عدم مطابقت آن به احکام قانون اساسی جمهوری افغانستان توسط شورای قانون اساسی، تثبیت گردیده است، اعلام میدارم"-- ا ...

ضمیمه شماره دوم مقرره نظارت دولتی اطفائیه جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۷/۶/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-07-30 | 1363|89|ض|TH9151|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان نظارت دولتی اطفائیه جمهورى دموكراتيك افغانستان، در شماره ۱۲: شماره مسلسل ۵۱۶ (۳۱ سنبله ۱۳۶۱هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_th9151_zwaat89_1363_n568_dari_title3.pdf ...

تعدیل وحذف درمواد یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم وپانزدهم قانون پاسپورت منتشره جریده رسمی شماره (۶۷۱) ۱۶ اسد ۶۷ : فرمان تقنینی شماره- ۵۶- تاریخ- ۱۹/۹/۱۳۶۹ درمورد تعدیل وحذف مواد (۱۱ الی ۱۵) قانون پاسپورت: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره- ۱۶۴۲ تاریخ- ۲۷/۱۱/۶۹ در بارۀ توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-15 | 1370|74|ت|K3273|رساله | بیشتر...

"متکی بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۵۶) مورخ ۱۹/۹/۶۹ شورای وزیران را که درمورد تعدیل وحذف مواد (۱۱ الی ۱۵) قانون پاسپورت مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی وضع نموده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risala ...

قانون پاسپورت : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-25 | 1359|29|ق|K3273|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۵/۲۷ خویش، فیصله شماره (۲۴۶۳) مورخ ۱۳۵۹/۵/۱۱ شورای وزیران را در مورد قانون پاسپورت بداخل هشتاد و پنج ماده تائید و تصویب نمود."—از روی متن. شامل 8 فصل بوده: فصل اول: احکام ع ...

مقرره موسسه دارالتأدیب : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهرکابل شماره- ۳۵۷- تاریخ ۲/۱۱/۱۳۶۹ درمورد مقررۀ موسسه دارالتادیب

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-15 | 1370|74|م|HV8501|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف وصلاحیت ها-- فصل چهارم تأمینات مادی-- فصل پنجم وظایف سایرادارات-- فصل ششم احکام نهائی "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8501_meem ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره الحاق ادارات محابس و توقیف خانه های مرکز و ولایات کشور به وزارت عدلیه شماره (۳) تاریخ: ۱۰/۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|48|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"بمنظور تحقق مؤثر فیصله های قطعی محاکم، تحکیم قانونیت، رعایت کنوانسیون های بین المللی در زمینه تأمین حقوق بشر، حقوق محکومین و متهمین و ایجاد نظم سالم در رژیم اداره و نگهداری محبوسین و متهمین، در مطابقت با ارزش های مندرج اسناد تقنینی و پرنسیپ های قبول ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد اصلاحات قوای پولیس شماره: (۴) تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|48|ف|KNF3000|رساله | بیشتر...

12 شماره. "بمنظور تأمین امنیت داخلی در کشور و اجرای وظایف مؤثر و قانونمند پولیس، اصلاحات در تشکیلات و نحوۀ وظایف امنیتی ارگانهای پولیس منظور است."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3000_fay48_1382_n806_dari_title5.pdf ...

تعدیل مواد (۱۸،۱ و ۶۸) قانون ثبت احوال نفوس /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-15 | 1359|74|ت|KNF2430|رساله | بیشتر...

"این قانون بر اساس اهداف والای انقلاب ثور و بمنظور ثبت احوال نفوس وضع میگردد."—از روی متن. acku_risalah_knf2430_tay74_1359_n452_dari_title4.pdf ...

ضمیمه شمارهٔ یك قانون استخدام، ترفیع و تقاعد څارندوی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-05-30 | 1359|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان در جلسه تاریخی ۱۶ر۵ر۵۹ خود فیصله شماره ((۲۴۶۴)) جلسه مورخ ۱۱ر۵ر۵۹ شورای وزیران را مبنی بر ضمیمه شماره یك قانون استخدام، ترفیع و تقاعد څارندوی بداخل هفده ماده تائید و تصویب نمود."—از روی متن. ...