صفحه/نتیجه

موافقتنامه بین وزارت جلیله معارف دولت پادشاهی افغانستان و مؤسسه انتشارات فرانکلن کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-05-01 | 1349|988|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

شامل ۲۷ شماره میباشد. acku_risalah_kz935_a71930_meem988_1345_n58_dari_title.pdf ...

قرار داد نمبر ۱۳۷۸ شهر کابل ۲۰-۱۲-۱۹۶۵ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-08-14 | 1345|42|ق|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

این قانون با ادامه پراگراف ۱۱-۲۶ در شماره ۱۷: شماره مسلسل ۶۶، صفحه ۱-۳-- پراګراف ۲۷-۳۶ در شماره ۱۸: شماره مسلسل ۶۷، صفحه ۱-۲ به نشر رسیده است. ۳۶ پراگراف. acku_risalah_kz935_a71930_qaaf42_1345_n65_dari_title1.pdf ...

مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی شماره (۱۴) تاریخ ۳۱/ ۳/ ۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-04-23 | 1389|77|م|LA1081|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تأسیس، وظایف و مکلفیت های مؤسسه—فصل سوم شرایط استخدام، حقوق و وجایب معلمان، استادان، مدرسان و سایر کارکنان—احکام متفرقه. acku_risalah_la1081_meem77_1389_n1030_dari_title2.pdf ...

مقرره مؤسسات تعلیمات مسلکی در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-31 | 1361|49|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_meem49_1361_n510_dari_title2.pdf ...

مقرره مکاتب تخنیکی حرفوی در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-31 | 1361|48|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیتهای مکاتب تخنیکی حرفوی—فصل سوم حقوق و مکلفیت های شاگردان—فصل چهارم تشکیل و اداره—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem48_1361_n510_dari_title3.pdf ...

مقرره کمیسیون های امحای بیسوادی در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-31 | 1361|788|م|LC157.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_lc157_a3_meem788_1361_n514_dari_title4.pdf ...

اساسنامۀ مکاتب تعلیمات : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۷) تاریخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۶۵ در مورد اساسنامۀ مکاتب تعلیمات عمومی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-30 | 1365|27|ا|LC1046.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اساسات سازماندهی فعالیت های تعلیمی و تربیوی—فصل سوم شاگردان—فصل چهارم معلم، نگران و معلم لیلیه—فصل پنجم اداره کننده گان مکتب—فصل ششم امور تعمیراتی و مالی مکتب—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_lc1046_a3_alif ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۶۵) تاریخ ۲۰-۸-۱۳۶۵ درموردتعدیل ماده دوم مقرره کدرفنی تدریسی مکاتب ومؤسسات تعلیمات مسلکی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-10 | 1365|69|م|LB41|رساله | بیشتر...

شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_lb41_meem69_1365_n625_dari_title4.pdf ...

مقررۀ آموزش سواد و مهارت های حرفوی برای محبوسین در محابس : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۹۵۰) تاریخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-03 | 1398|72|م|LC157.A3|رساله | بیشتر...

"مقررۀ آموزش سواد و مهارت های حرفوی برای محبوسین در محابس را که در جلسۀ شماره (۱۸)مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۱۶) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ...

مقررهٔ حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مدارس و مؤسسات تعلیمات مسلکی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|737|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۶ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط شول، تقرر و ارتقاء کادر فنی تدریسی-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem737_1422_n796_dari_title10.pdf ...