صفحه/نتیجه

مقررهٔ مؤسسات تعلیمی خصوصی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۴۰) تاریخ: ۷/۱۲/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-15 | 1385|789|م|LA1081|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ مؤسسات تعلیمی خصوصی که بداخل (۵) فصل و (۴۴) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور میدارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: طرز ایجاد مؤسسه، فصل سوم: وظایف و مکلفیت ها، فصل ...

فرمان نمبر (۲۰۵)۱۳۵۲/۵/۳۰ رئیس دولت جمهوری افغانستان ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-05-31 | 1352|48|ف|LA1082|رساله | بیشتر...

شامل ۵ شماره میباشد. acku_risalah_la1082_fay48_1353_n248_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ مکاتب متوسطه تعلیمات عمومی درجمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-06-31 | 1362|52|ا|LC1046.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل مسباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اساسات سازماندهی کارهای تعلیم وتربیه-- فصل سوم شاگردان-- فصل چهارم معلم، نگران ومعلم لیلیه-- فصل پنجم اداره چیان مکتب-- فصل ششم امور تعمیراتی ومالی مکتب-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_lc1046_a2_alif5 ...

مقررۀ حق الزحمۀ تدریسی مؤسسات تعلیمی وزارت معارف : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۵۱) تاریخ فیصله ۲۸/ ۶/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون هوانوردی ملکی شماره (۸۸) تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-10-20 | 1391|744|م|LA1081|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم حق الزحمه ها– فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_la1081_meem744_1391_n1095_dari_title2.pdf ...

پیغام عالیقدر امیرالمؤمنین ملا محمد عمر (مجاهد) در بارۀ تربیۀ نسل کوچک و بالغ از طرف علماء : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|97|پ|BL632|رساله | بیشتر...

"خادمان دین مقدس اسلام و وارثان حقیقی رسول کریم (ص) آن علمای کرام میباشند که در طی چهارده صد سال این قانون آسمانی را به وسیله تعلیم و تربیه تا امروز رسانیده است، چون امرای وقت مشتاقان دین و شریعت زیبا نه بودند، علمای کرام معزز نمی توانستند طور مکمل ا ...

قانون معارف : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۶) تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1387-05-03 | 1387|287|ق|LA1081|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعلیمات متوسطه (اساسی)-- فصل سوم تعلیمات عمومی دورهٔ ثانوی-- فصل چهارم تعلیمات اسلامی-- فصل پنجم فصل پنجم-- فصل ششم تربیه معلم—فصل هفتم مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی و تربیتی—فصل هشتم نصاب تعلیمی—فصل نهم فع ...

لایحۀ تالیف و ترجمه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-11-17 | 1343|29|ل|KNF485.I583|رساله | بیشتر...

شامل ۱ فصل میباشد: فصل اول تعریفات. acku_risalah_knf485_i583_laam29_1343_n19_dari_title3.pdf ...

مقرره تنظیم امور مدارس عالی تعلیمات اسلامی و دارالحفاظ ها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۴۲۹ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۸ در مورد مقرره تنظیم امور مدارس عالی تعلیمات اسلامی و دارالحفاظ ها

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-05-15 | 1369|79|م|KNF469|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم پروگرام و نصاب تعلیمی-- فصل سوم ارگانهای رهبری-- فصل چهارم شرایط پذیرش در کدر تدریسی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf4 ...