صفحه/نتیجه

مقررهٔ تنظیم امور تدریسی و تربیوی طلاب مدارس تعلیمات اسلامی و دارالحفاظ ها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|729|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۵۳ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم امور تدریسی و تربیوی-- فصل سوم شرائط شمول-- فصل چهارم شرائط تبدیلی-- فصل پنجم اخراج و انفکاک—فصل ششم امتحانات-- فصل هفتم ا ...

مقررهٔ هیئت (کمیسیون) های امحای بیسوادی در امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت معارف شماره: (۲)تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|74|م|LA1081|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیتها-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم مکلفیت های ادارات و مؤسسات. ۲ ماده در فرمان این مقررهٔ به طور خلاصه ذکر شده و ۲۳ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. acku_risalah_la1081_meem74_1422_n796_dari_tit ...

مقررهٔ تنظیم فعالیت های کادر علمی مدارس عالی تعلیمات اسلامی و دارالحفاظها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|74|م|LC910.A3|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۳۶ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم برنامه و نصاب تعلیمی-- فصل سوم ادارات رهبری-- فصل چهارم شرائط پذیرش در کادر تدریسی-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risa ...

مقررهٔ تنظیم امور مربوط به شرائط شمول، تبدیلی اخراج و امتحانات طلاب مدارس تعلیمات تخنیکی و مسلکی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|76|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۵۱ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط شمول-- فصل سوم شرائط تبدیلی-- فصل چهارم شرائط ادامهٔ تحصیل-- فصل پنجم شرائط اخراج—فصل ششم امتحانات-- فصل هفتم احکام ...

مقررهٔ تنظیم فعالیت های اعضای کادر علمی مؤسسات تربیهٔ استاذ (دارالمعلمین ها) : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|729a|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۵ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم طرز فعالیت و شرائط شمول طلاب و محصلان-- فصل چهارم شرائط پذیرش و تثبیت رتب علمی استاذان-- فصل پنجم ترفیعات— ...

ضمیمه نمبر (۱) مقرره کدر فنی تدریسی مکاتب و مؤسسات تعلیمات مسلکی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۵ تاریخ ۲۴/۶/۱۳۶۶ در مورد ضمیمه نمبر (۱) مقرره کدر فنی تدریسی مکاتب و مؤسسات تعلیمات مسلکی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|88|ض|LC1043|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره کدر فنی تدریسی مکاتب و موسسات تعلیمات مسلکی، درشماره ۱۹: شماره مسلسل ۴۹۹ (۱۵ جدی ۱۳۶۰) به نشررسیده. acku_risalah_lc1043_zwaat88_1366 ...

مقررهٔ مدارس شبانه : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|79|م|LA1081|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۹ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. acku_risalah_la1081_meem79_1422_n796_dari_title13.pdf ...

مقررهٔ دورهٔ کار آموزی عملی (ستاژ) استادان مضامین اختصاصی و آموزش تولیدی مدارس تخنیکی حرفوی در مؤسسات تولیدی ساختمانها و کارخانه ها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|799|م|LC1043|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۹ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سپری نمودن دورهٔ کار آموزی عملی در مؤسسات-- فصل سوم حکم نهائی. acku_risalah_lc1043_meem799_1422_n796_dari_title14.pdf ...

مقررهٔ فراهم آوری تسهیلات برای طلاب و محصلانیکه از تعلیم و تحصیل بازمانده اند : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|774|م|LA1081|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۵ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پذیرش در مدارس تعلیمات عمومی-- فصل سوم پذیرش در مؤسسات عالی تربیهٔ استاذ و مدارس عالی علوم دینی-- فصل چهارم ادارهٔ سواد آ ...

مقررهٔ مؤسسات تولیدی همکار با مدارس تخنیکی حرفوی وزارت معارف : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|789|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۴ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مناسبات متقابلهٔ مؤسسهٔ تولیدی همکار و مدرسهٔ تخنیکی حرفوی-- فصل سوم وظائف اساسی مؤسسهٔ تولیدی همکار و مدرسهٔ تخنیکی حرف ...