صفحه/نتیجه

مقررهٔ مراکز آموزش فنی و حرفوی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|74|م|LC1043|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم فعالیت و آموزش در مراکز آموزش-- فصل سوم وظائف و صلاحیتهای مراکز آموزش فنی و حرفوی-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت های کار آموزان-- فصل پنجم تشکیل و اداره—فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_lc1043_meem74_1420_n791_da ...

مقررهٔ تنظیم فعالیت آمریت های آموزش داخل خدمت ادارات : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744c|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظائف-- فصل چهارم مکلفیت های ادارات-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem744c_1420_n791_dari_title19.pdf ...

اساسنامۀ تصدی دستگاه ساختمانی وزارت تعلیم و تربیه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۲) تاریخ ۲۵/۱/۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-08-29 | 1365|52|ا|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. در مورد اساسنامۀ تصدی دست ...

قانون معارف : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|29|ق|LA1081|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۶۶ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول دولت-- فصل دوم وظائف اساسی وزارت معارف-- فصل سوم شورای عالی و انجمن معارف-- فصل چهارم تعلیمات ابتدائی-- فصل پنجم تعلیمات ثانوی-- فصل ششم مدارس ...

اساسنامۀ د پوهنی مطبعه : فرمان شماره ۲۳۳ مورخه بیست و هفت ثور سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-15 | 1354|55|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام ، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: امور مالی مؤسسه، فصل پنجم: انحلال و تصفیه مؤسسه. acku_risalah_knf2720_alif55_1354_n308_dari_title1.pdf ...

مقررهٔ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت معارف : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|749|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت-- فصل چهارم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۹ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_meem749_1422_n796_dari_titl ...

مقررهٔ تنظیم امور مربوط به طلاب مدارس تعلیمات عمومی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|72|م|LA1081|رساله | بیشتر...

ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۶۴ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط شمول، تبدیلی و اخراج طلاب مدارس ابتدائیه-- فصل سوم شرائط شمول، تبدیلي و اخراج طلاب مدارس متوسطه وثانوي-- فصل چهارم شرا ...

مقررهٔ مؤسسات تعلیمات مسلکی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|744|م|LC1043|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۵۹ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های مؤسسات تعلیمات مسلکی-- فصل سوم حقوق و مکلفیت های طلاب-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت های استاذان-- فصل پنجم ...