صفحه/نتیجه

موافقت نامه بین حکومت پادشاهی افغانستان و حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی به افغانستان در ترتیب امور استخراج و بهره برداری از گیس طبیعی شمال افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-05-24 | 1343|8277|م|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

این قانون با ادامه ماده ۶-۹ در شماره مسلسل ۱۳ به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_6_s65_meem8277_1343_n10_dari_title1.pdf ...

قانون معادن : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-21 | 1397|29|ق|KNF3344|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون معادن را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۰) مؤرخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۱۵) فصل و (۷۷) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم."—از ...

قانون معادن : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله طرح قانون معادن شماره مسلسل (۱۲۹) تاریخ فیصله ۱۸/ ۴/ ۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۸) تاریخ ۱۸/ ۵/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-05-25 | 1393|827|ق|KNF3344|رساله | بیشتر...

شامل بیست فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم وظایف وصلاحیت ها – فصل سوم ساحات ریزرف، ممنوع، تعین شده و مواد مقیده – فصل چهارم عقد قرارداد یا اعطای جواز – فصل پنجم حق استفاده از زمین – فصل ششم جواز تفحص – فصل هفتم جواز اکتشافی – فصل هشتم جواز بهره ب ...