صفحه/نتیجه

قانون نفت و گاز (هایدروکاربن ها) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲۰) تاریخ ۲۷-۹-۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-12-20 | 1384|297|ق|HD9506.A26|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های وزارت معادن و صنایع-- فصل سوم ساحات عملیات حقوق سطح زمین-- فصل چهارم قرار داد عملیات نفت و گاز-- فصل پنجم پایپ لاین و سایر تسهیلات—فصل ششم مالیات بر عایدات نفت و گاز-- فصل هفتم احکام نهائی. ...

مقرره معدن کاری : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۷) تاریخ ۲۳/۹/۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-10-10 | 1378|78|م|KNF3344|رساله | بیشتر...

شامل ۲۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم ساحات ممنوعه وساحات ریزرف شدۀ دولت—فصل سوم داوطلبی امتیاز حقوق منرالی—فصل چهارم جوازنامۀ اکتشافی—فصل پنجم جواز نامۀ بهره برداری صدور جوازنامه بهره برداری—فصل ششم جوازنامۀ بهره برداری با مقیاس کوچک صدور جوازن ...

قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۳-۶-۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۹) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-20 | 1396|299|ق|HD9506.A26|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل، وظایف و صلاحیت های اداره-- فصل چهارم ساحات عملیات و حقوق سطح زمین—فصل پنجم قرار داد عملیات بالا دستی نفت و گاز (هایدرو کاربن ها)—فصل ششم عملیات میان دستی نفت (هایدرو کاربن ...

مقررۀ نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان دربارۀ انفاذ مقررۀ نفت و گاز (هایدروکاربن ها) شماره (۳۰) تاریخ ۲۷-۷-۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-08-10 | 1388|79|م|KNF3344|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم داوطلبی قرارداد عملیات نفت و گاز-- فصل سوم تقسیم قلمرو به اساس عرض البلد و طول البلد-- فصل چهارم شرایط قرارداد-- فصل پنجم حقوق قراردادی در زمین های دولتی و شخصی-- فصل ششم روش های کاری-- فصل هفتم گزارش عملیا ...

قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) : شورای ملی افغانستان مصوبه قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) شماره (۱۱۲) تاریخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درباره توشیح قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) شماره (۱۵۱) تاریخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-11-20 | 1387|97|ق|HD9506.A26|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت های وزارت معادن—فصل سوم ساحات عملیات و حقوق سطح زمین—فصل چهارم قرارداد عملیات نفت و گاز—فصل پنجم پایپ لاین—فصل ششم مالیات بر عایدات نفت و گاز—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hd9506_a26_qaaf9 ...

قانون معادن : شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان مصوبه قانون معادن شماره (۱۱۳) تاریخ ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درباره توشیح قانون معادن شماره (۱۵۳) تاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-11-20 | 1387|87|ق|KNF3344|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت های—فصل سوم تصنیف ذخایر منرالی ، ساحات ممنوعه و مواد غیر مجاز (مقیده)—فصل چهارم حقوق منرالی—فصل پنجم سایر فعالیت های منرالی—فصل ششم روابط میان دارندگان حقوق منرالی—فصل هفتم تاسیسات زیربنایی—فص ...

اساسنامه موسسه ذغال سنگ شمال : فرمان نمبر (۱۳) تاریخ ۴-۱-۵۰ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-06-15 | 1350|52|ا|TN806.A34|رساله | بیشتر...

این فرمان شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول عنوان ومرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم انحلال وتصفیه-- فصل پنجم مواد متفرقه. acku_risalah_tn806_a34_alif52_1350_n192_dari_title1.pdf ...

اساسنامه تصدی استخراج و انتقال گاز (افغان گاز) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۷/ ۶/ ۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-12-29 | 1363|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم سرمایه و امور مالی—فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحیتهای تصدی—فصل پنجم امور حسابی راپور دهی و بیلانس—فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_hc417_alif52_1363_n578 ...