صفحه/نتیجه

اساسنامۀ تصدی مطبعۀ صکوک : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل۱۹/۵/۱۳۶۴ شماره (۱۲۰) در مورد اساسنامۀ تصدی مطبعه صکوک

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-15 | 1366|52|ا|HC420.E44|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hc420_e4 ...

مقرره وسایل طباعتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-15 | 1361|74|م|Z249|رساله | بیشتر...

شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۲۹۹) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۶۷) مورخ ۷/۷/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. acku_risalah_z249_meem74_1361_n505_dari_title3.pdf ...

قانون مطبوعات دولت اسلامی افغانستان : فرمان دولت اسلامی افغانستان شماره ۵۹۰ تاریخ ۱/ ۱۰/۱۳۷۲

کابل: | وزارت عدلیه | 1373-07-16 | 1373|28|ق|K4285|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وسایل مطبوع—فصل سوم مطابع —فصل چهارم وسایل سمعی و بصری--فصل پنجم شرایط و مکلفیت های صاحب امتیاز—فصل ششم شرایط و مکلفیت های مدیر مسؤل—فصل هفتم نشرات ممنوعه—فصل هشتم احکام جرائی—فصل نهم احکام نهایی. acku_risala ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی : حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۷۱) تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-02 | 1396|749|ت|PN5449.A3|رساله | بیشتر...

"طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی را که در جلسۀ شماره (۱۶) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این قا ...

قانون دسترسی به اطلاعات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۶) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-01-11 | 1397|29|ق|JC599.A34|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان، قانون دسترسی به اطلاعات را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۴۱) ماده تصویب گردیده است ، توشیح می دارم.&quo ...