صفحه/نتیجه

اساسنامهٔ تصدی مطبعهٔ معارف : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت معارف شماره (۲) تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|52|ا|K4285|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل وظائف و صلاحیت های تصدی-- فصل چهارم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این اساسنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ادامه اساسنامه به نشر رسیده. acku_risalah_k4285_alif52_1422 ...

تصحیح اساسنامۀ مطابع دولتی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-07-30 | 1349|63|ت|Z249.R3|رساله | بیشتر...

"سطر پنجم فصل چهارم این اساسنامه که در شماره (۱۲) جریدۀ رسمی بتاریخ ۱۵ سنبله ۱۳۴۹ نشر گردیده بشرح ذیل تصحیح گردد" – از روی متن فرمان. انحلال موسسه به اساس پیشنهاد آمر عمومی بعد از منظوری مجلس عالی وزراء صورت میگیرد. Acku_risalah_z249_r3_tay63_13 ...

قانون مطبوعات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-06-17 | 1344|29|ق|K4285|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول اهداف-- فصل دوم تعریفات-- فصل سوم احکام عمومی – فصل چهارم نشرمطبوعات – فصل پنجم مطابع – فصل ششم حقوق وواجبات-- فصل هفتم احکام جزائی – فصل هشتم احکام متفرقه. acku_risalah_k4285_qaaf29_1344_n034_dari_title1.pdf ...

مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانسان شماره ۱۷ تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-16 | 1394|74|م|PN5449.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تاسیس رسانه و نهاد– فصل سوم حقوق و مکلفیت ها– فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_pn5449_a3_meem74_1394_n1196_dari_title1.pdf ...

قانون رسانه های همگانی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره توشیح قانون رسانه های همگانی شماره (۴) تاریخ ۱۱/ ۱/ ۱۳۸۳: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۶۱۷) تاریخ ۱۲/ ۱/ ۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-01-15 | 1383|99|ق|K487.C8|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و وجایب—فصل سوم وسایل مطبوع—فصل چهارم مطابع—فصل پنجم وسایل سمعی و بصری—فصل ششم شرایط و مکلفیت های صاحب امتیاز-- فصل هفتم شرایط و مکلفیت های مدیر مسؤل—فصل هشتم نشرات ممنوعه—فصل نهم احکام جزايی—فصل دهم اح ...

قانون رسانه های همگانی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون رسانه های همگانی شماره (۱۱۶) تاریخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۴ / رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۲۷۴) تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-10-15 | 1384|25|ق|N72.M28|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و مکلفیت ها—فصل سوم رسانه های چاپی و برقی—فصل چهارم مطابع—فصل پنجم شرایط و مکلفیت های صاحب امتیاز—فصل ششم شرایط و مکلفیت های ودیر مسؤل-- فصل هفتم ایجاد کمیسیون ها—فصل هشتم احکام جزائی—فصل نهم احکام متفرق ...

قانون رسانه های همگانی : جمهوری اسلامی افغانستان ستره محکمه شورای عالی قرار قضائی نمبر (۶) مؤرخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۸ شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان: ولسی جرگه مصوبۀ قانون رسانه های همگانی به دو ثلث آرای کل اعضاء شماره (۹۶) تاریخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۸۷: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره(۵۸۶۰) تاریخ ۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-04-15 | 1388|45|ق|BP185.7|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و مکلفیت ها—فصل سوم تاسیس رسانه های چاپی—فصل چهارم تأسیس رسانه های همگانی برقی—فصل پنجم منابع مالی رسانه های همگانی—فصل ششم تأسیس مطابع و مؤسسات فرهنگی-- فصل هفتم صاحب امتیاز ، شرایط و مکلفیت ها—فصل هشت ...

قانون مطبوعات : فرمان ریاست ادارۀ مؤقت افغانستان در مورد توشیح قانون مطبوعات نمبر: (۸۱)تاریخ: ۱/۱۲/۱۳۸۰ هـ. ش

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-12-18 | 1380|398|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_qaaf398_1380_n800_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ تصدی مطابع دولتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۹۸) تاریخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-31 | 1366 |29|الف|Z249.R3|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحبت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_z249_r3_alif29_1366_n636_dari_title4.pdf ...