صفحه/نتیجه

اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام : مصوبۀ حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام شماره (۲۱) تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-07-16 | 1384|454|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم هداف شرکت—فصل سوم امور مالی شرکت—فصل چهارم تشکیلات شرکت—فصل پنجم انحلال وتصفیه حسابات شرکت —فصل ششم انتقال سهام شرکت—فصل هفتم حال منازعات – فصل هشتم احکام متفرقه. "اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام بداخ ...

قانون تنظیم خدمات مخابراتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۱۷) تاریخ: ۱۳۸۴/۹/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-12-04 | 1384|29|ق|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

"قانون تنظیم خدمات مخابراتی را که به اساس مصوبه شماره (۳۳) مؤرخ ۱۳۸۴/۹/۲۱ از طرف مجلس عالی وزراء، به داخل (۱۷) فصل و (۶۷) ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۱۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل، وظایف و صلاح ...

اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام : مصوبۀ حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام شماره (۲۱) تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-07-16 | 1384|52|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم هداف شرکت—فصل سوم امور مالی شرکت—فصل چهارم تشکیلات شرکت—فصل پنجم انحلال وتصفیه حسابات شرکت —فصل ششم انتقال سهام شرکت—فصل هفتم حال منازعات – فصل هشتم احکام متفرقه. "اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام بداخ ...

فرمان تقنینی ۱۱۹۸- ۴۰۴۲ مورخ ۱۰ حوت ۴۵ پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-15 | 1345|427|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay427_1345_n73_dari_title8.pdf ...

فرمان شماره (۳۱۳۳)مورخ ۱۲-۱۰-۱۳۵۰ مجلس عالی وزراء /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-10-30 | 1350|49|ف|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_tk5102_3_a3_fay49_1350_n201_dari_title1.pdf ...

ضمیمه نمبر یک قانون پست : فرمان شماره (۵۸) مورخ نهم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-15 | 1357|89|ض|KNF3485|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون پست، در شماره ۳۲: شماره مسلسل ۲۶۴ (۱۵ دلو ۱۳۵۲) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3485_zwaat89_1357_n394_dari_title3.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی دموکراتیک افغاستان در باره تنظیم استفاده از دستگاه های مخابرات بی سیم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-15 | 1361|49|ف|TK5101|رساله | بیشتر...

این فرمان دارنده یک ضمیمه تحت عنوان ضمیمه شماره دوم: مقرره تهیه، پروژه سازی و اعمار (نصب) و استفاده دستگاه های مخابرات بیسیم در قلمرو جمهوری دموکراتیک افغانستان و تورید آن از خارج، دارای ۱۹ ماده میباشد. acku_risalah_tk5101_fay49_1361_n515_dari_title2.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۲/ ۶/ ۱۳۶۳ درباره تعرفه محصول ثبت، توزیع جواز نصب و بهره برداری دستگاه های فرستنده رادیویی و جنراتورهای فریکونسی بلند /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-12-29 | 1363|34|ف|KNF3645|رساله | بیشتر...

ضمیمه تحت عنوان ضمیمه شماره دوم فرمان (۶۵) ۱۲/ ۶/ ۱۳۶۳ هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان طرزالعمل اخذ محصول ثبت توزیع، جواز تصب و نظارت از دستگاه های فرستنده رادیویی و جنراتورهای فریکونسی بلند با ۱۱ ماده شامل این فرمان میباشد. acku_risal ...