صفحه/نتیجه

مقررۀ کاهـش وجلوگیری از آلودگی صوتی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تصویب مقررۀ شماره (۳۹) تاریخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۴: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد مقررۀ شماره (۷۲) تاریخ ۱۰/ ۱/ ۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-01-30 | 1395|76|م|K3585|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ممنوعیت ها ومحدودیت های آلوده کننده صوتی-- فصل سوم مکلفیت وزارت ها وادارات-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k3585_meem76_1395_n1210_dari_title4.pdf ...

مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-20 | 1388|74|م|K3585|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وسایط نقلیه و سایر وسایل موتوردار—فصل سوم فابیکه ها، کارخانه ها، منابع تجارتی و خانگی و متفرقه—فصل چهارم کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا—فصل پنجم احکام مؤیدات—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k3585_meem7 ...

احکام شماره ۷۰۷ تاریخ ۱۳۵۶/۳/۱۶ ریس جمهور راجع به آب های ایستاده ناور، مقر و پناگاه حیات وحشی و پرنده گان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-09-29 | 1356|38|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_alif38_1356_n382_dari_title1.pdf ...

پروتوکول الحاقی ناگویا به کنوانسیون تنوع زیستی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۸۵) تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-21 | 1395|492|پ|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرهٔ (۱۶) مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبهٔ شماره (۲۰۰) مؤرخ ۱۹/۳/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبهٔ شماره (۲۰۳) مؤرخ ۲۰/۴/۱۳۹۵ مشرانو جرگه را در مورد تصدیق پروتوکول الحاقی ناگویا به کنوانسیون تنوع زیستی راجع به: دسترسی به منابع جنیتیکی ...

مقررۀ حفاظت از شعاع آیونایز کننده : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۱۴) تاریخ ۲۵-۱۰-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-28 | 1397|74|م|TD171.5.A34|رساله | بیشتر...

"مقررۀ حفاظت از شعاع آیونایز کننده را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۱۰) فصل و (۸۵) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۸۵ ماده ...

قانون کنترول تنباکو و دخانیات : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۱۳۶) تاریخ ۴/۸/۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۶) تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-11-28 | 1393|28|ق|SB272.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اجازه نامه وممنوعیت-- فصل سوم پیش زمینه ها به منظور ها ترک استفاده از سگرت و سایر محصولات تنباکو-- فصل چهارم مکلفیت های وزارت ها و ادارات-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_sb272_a34_qaaf28_1393_n1162_da ...