صفحه/نتیجه

کنوانسیون حفاظت از گونه های حیوانات مهاجر وحشی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۵ تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-05 | 1394|99|ک|K3620|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k3620_kaaf99_1394_n1194_dari_title1.pdf ...

کنوانسیون باسل در بارۀ کنترول، انتقالات فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه تصدیق مشرانو جرگه شماره (۷۳) تاریخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۱: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه تصدیق ولسی جرگه شماره (۷۵) تاریخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۳) تاریخ ۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-06-05 | 1393|999|ک|TD171.5.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۹ ضمیمه میباشد: ضمیمۀ شماره (۱) کتگوری های زباله که باید کنترول شود – ضمیمۀ شماره (۲) طبقه بندی زباله های که نیاز به توجه خاص دارند – ضمیمۀ شماره (۳) لست مشخصات زباله های خطرناک – ضمیمۀ شماره (۴) عملیات دفغ – ضمیمۀ شماره ۵ (الف) اطلاعاتی که هنگام اطل ...

مقررۀ ارزیابی اثرات محیط زیستی اجتماعی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۳) تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۰۱۶) تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-18 | 1396|744|م|TD171.5.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اجازه نامه محیط زیستی اجتماعی-- فصل سوم طرزتهیه و ارایه گزارش. شمامل ۸ ضمیمه میباشد. acku_risalah_td171_5_a34_meem744_1396_n1276_dari_title1.pdf ...

مقررۀ ارزیابی اثرات محیط زیستی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۵) تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-12-20 | 1386|742|م|TD171.5.A34|رساله | بیشتر...

"مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی را که بداخل (۳) فصل و (۱۲) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور می دارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طی مراحل درخواستی ها-- فصل سوم احکام متف ...