صفحه/نتیجه

قانون محکمۀ فوق العاده انقلابی : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-06-15 | 1358|298|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۷۷۷» در جلسۀ تاریخی ۹ر۵ر۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره «۱۶۹۲» مورخ ۹-۵-۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. acku_risalah_knf1572_qaaf298_1358_n434_dari_title1.pdf ...

قانون مبارزه علیه مواد مخدر : فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ قانون مبارزه علیه مواد مخدر شماره (۱۲۱) تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۴:

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-11-15 | 1384|28|ق|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل۸فصل بوده: فصل اول احکام عمومی —فصل دوم و تنظیم مواد مخدر، ادویهٔ روانی و مواد کیمیاوی مورد استعمال در تهیه، تولید و پروسس آنها —فصل سوم اعطاء جواز زرع، تهیه، تولید، توزیع، تجارت و استعمال نباتات مواد و مرکبات مندرج جداول شماره های (۱ ، ۲ ، ۳، و ۴) —ف ...

قانون جزای عسکری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ قانون جزای عسکر شماره: (۱۱۵)تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان (۱۸۲۶۷) تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-11-20 | 1384|236|ق|K4740|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی — فصل دوم جرایم و مجازات – فضل سوم احکام نهائی. " قانون جزای عسکری که از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (۳) فصل و (۴۸) ماده تصویبو از جانب ما ذریعهٔ فرمان شماره (۱۱۵) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ توشیح گردیده است، به شما ارسال شد ...

قانون تشکیل وصلاحیت محاکم خاص : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۱۱۱) تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۶) تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-01-23 | 1393|258|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم کشف، تحقیق واقامۀ دعوی – فصل سوم محکمۀ خاص – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1572_qaaf258_1393_n1130_dari_tile2.pdf ...

تعدیل مواد اول الی ۱۴۴ قانون اجراآت جزائی : فرمان (۳۲) مورخه ۸ر۱ر۱۳۵۲ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-01-15 | 1353|78|ت|KNF3800|رساله | بیشتر...

باب اول دعاوی جزائی، شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول اشخاص دارنده صلاحیت تعقیب و اقامه دعوی جزائی-- فصل دوم اقامه و تکمیل نواقص دعوی جزائی به امر محکمه-- فصل سوم اقامه و تعقیب دعوی از طرف مدعی حق العبد-- فصل چهارم سقوط دعوی جزائی. باب دوم گرد آوری دلایل و اقام ...