صفحه/نتیجه

قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۴) تاریخ: ۲۱/۲/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۲۱۷) تاریخ: ۲۱/۲/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-02-31 | 1384|29|ق|K3367|رساله | بیشتر...

"قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان را که به اساس مصوبهٔ شماره (۴) مؤرخ ۲۹/۱/۱۳۸۴ از طرف مجلس عالی وزراء به داخل (۷) فصل و (۷۷) ماده تصویب گردیده است توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام ...

فرمان مقام امارت اسلامي افغانستان تاریخ ۳۰/۵/۱۳۷۵ به والي صاحبان، ولسوال صاحبان و مسوولین محترم تمام محاکم ولایات تحت اثر تحریك اسلامي طالبان افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-05-30 | 1376|88|ف|K2100|رساله | بیشتر...

"به اساس هدایت فرمان خاص مقام امارت تحریك اسلامي طالبان، تمام آن فیصله هاي که محاکم ابتدائیه آنرا صادر نماید، و جانبین موضوع به آن قناعت نه نمایند، باید عملي نشود، تا که حق مرافعه و تمیز آن فوت نگردد، همینطور فیصله مرافعه هم اگر جانب مقابل تمیز طلب ب ...

فرمان امارت اسلامي افغانستان شماره ۳۶۷ تاریخ ۲۲/۲/۱۳۷۶ : د افغانستان د اسلامی امارت د ۲۲/۲/۷۶ نیټی ۳۶۷ مه ګڼه فرمان د ټولو هغو قوانینو د انفاذ په هکله چی د اسلامی شریعت او حنفی فقي سره مغایرت ونلری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-02-22 | 1376|88|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"به منظور تامین بهتر نظم عامه در کشور تفکیك وظایف در بین ارگانها و ادارات حکومتي و بصورت خاص چگونگی تفکیك موضوع کشف، تعقیب و تحقیق مجرمین در بین څارنوالي وزارت عدلیه، وزارت امور داخله و ریاست عمومي استخبارات و بالاخره تامین حقوق اتباع، جلوگیري از شکن ...

قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ج.د.ا، : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۵۳ تاریخ ۱۰/۵/۱۳۶۶ در باره تصویب قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|34|ق|K3278|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل بوده: فصل اول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری دموکراتیک افغانستان-- فصل دوم سایر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی. هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تحکیم قانونیت و تنظیم بهتر احکام جزایی در مورد جرایم علیه امنیت د ...

مقررۀ طرز حفاظت اموال و جایداد های اشخاص غائب، مفقود، مرتد، باغی و ذمی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان ذمی شماره: (۱۰)تاریخ: ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|79|م|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم غائب و مفقود-- فصل سوم مرتد-- فصل چهارم باغی غائب-- فصل پنجم اهل ذمه-- فصل ششم سائر احکام مربوط به غائبین-- فصل هفتم نحوۀ اجراآت-- فصل هشتم طرز اجاره دادن جایداد های تحت حفاظت-- فصل نهم مکلفیت های مستأجر مس ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد نکردن کار و خدمت بالای محبوسین تاریخ: ۲/۱۰/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|84|ف|K5524|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k5524_fay84_1422_n797_dari_title23.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تشدید مبارزه علیه جرایم اختطاف و قاچاق اطفال شماره (۴۷) تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۳ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-04-15 | 1383|49|ف|HV6594.4.A34|رساله | بیشتر...

"به منظور تأمین مصئونیت اطفال بمثابهٔ آینده سازان افغانستان عزیز، رفع اضطراب و تشوشات ناشی از آن و تشدید مبارزه علیه باندهای جنایت کار، اختطاف و قاچاق اطفال که منجر به بی ثباتی اوضاع در کشور میگردد، مراتب آتی را منظور میدارم"-- از روی متن. acku_ ...