صفحه/نتیجه

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۴۱۹ تاریخ ۱۰/۳/۱۳۶۸ در باره عفو محبوسان بمناسبت حلول عید سعید فطر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-04-15 | 1368|49|ف|KZ7128|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kz7128_fay49_1368_n695_dari_title4.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره عفو محبوسان به مناسبت ششمین سالگرد انقلاب ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-04-15 | 1363|49|ف|K5524|رساله | بیشتر...

"بمناسب ششمین سالگرد انقلاب ثور و بتاسی از اصول انساندوستانه هیات رئیسه شورای انقلابی جمهو ری دموکراتیک افغانستان متکی به حکم بند ششم ماده (۴۳)اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ، تصویب میدارد" – از روی متن فرمان. acku_risalah_k5524_fay49_136 ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره: ۱۲۹ مورخ: ۲۰ / ۴/ ۱۳۶۶ در باره ضمیمه شماره سوم قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-31 | 1366|499|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان با نظرداشت تعدیلات در تشکیل ریاست ستره محکمه جمهوری دموکراتیک افغانستان که بنا بر حجم کار بعمل آمده بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می دارد:"—از روی متن فرم ...

قانون جزای عسکری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۹) تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-02-10 | 1387|299|ق|K4740|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقره (۱۶) ماده شصت و چهارم و ماده صدم قانون اساسي افغانستان، فیصله شماره (۸۳) هیئت مختلط ولسی جرگه و مشرانو جرگه شورای ملی ج.۱.۱ را مبنی بر تصویب قانون جزای عسکری در (۳) فصل و (۴۸) ماده توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. شامل ۳ فص ...

قانون اجراآت جزائی مؤقت برای محاکم : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون اجراآت جزائی مؤقت برای محاکم شماره: (۱۱۵)تاریخ: ۴/۱۲/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۲۶۱۵۰)تاریخ: ۴/۱۲/۱۳۸۲ محترم قانونپوه عبدالرحیم کریمی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-06 | 1382|92|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۱۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم احکام عمومی برای مظنون ومتهم-- فصل سوم راپور جرایم و نقش څارنوال-- فصل چهارم صلاحیت محاکم-- فصل پنجم پولیس عدلی وظایف و صلاحیت های آن-- فصل ششم تحقیقات توسط څارنوال-- فصل هفتم تحقیقات-- فصل هشتم محاکمه-- ف ...

ضمیمه نمبر(۲) فرمان شماره سوم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-04-22 | 1357|89|ض|KNF1572|رساله | بیشتر...

"بمقصد رفع مشکل خلق وجلو گیری ازتراکم قضایای جزئی صلاحیت های محاکم ابتدائیه ،استیناف ومرافعه قرار ذیل تثبیت میگردد."-- از روی متن. فرمان اصلی این ضمیمه دریافت نگردید. acku_risalah_knf1572_zwaat89_1357_n402_dari_title2.pdf ...

فرمان شمارۀ (۲۲۰) تاریخ ۱۳۵۲/۶/۵ رئیس دولت جمهوری افغانستان ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-06-06 | 1352|45|ف|K115|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k115_fay45_1352_n248_dari_title1.pdf ...

فرمان (۴۰۸۵) ۱۳۵۲/۵/۲۸: رئیس دولت جمهوری افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-05-31 | 1352|48|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1572_fay48_1352_n248_dari_title1.pdf ...

فرمان (۴۰۸۴) ۱۳۵۲/۵/۲۸: رئیس دولت جمهوری افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-05-31 | 1352|48|ف|KNF1610|رساله | بیشتر...

شامل ۴ شماره میباشد: شماره ۱ (تقرر قضات)-- شماره ۲(ترفیع و تبدیل قضات)-- شماره ۳(تقاعد قضات)-- شماره ۴(عزل قضات). acku_risalah_knf1610_fay48_1352_n248_dari_title2.pdf ...