صفحه/نتیجه

مقررۀ طرز حفاظت اموال و جایداد های اشخاص غائب، مفقود، مرتد، باغی و ذمی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان ذمی شماره: (۱۰)تاریخ: ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|79|م|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم غائب و مفقود-- فصل سوم مرتد-- فصل چهارم باغی غائب-- فصل پنجم اهل ذمه-- فصل ششم سائر احکام مربوط به غائبین-- فصل هفتم نحوۀ اجراآت-- فصل هشتم طرز اجاره دادن جایداد های تحت حفاظت-- فصل نهم مکلفیت های مستأجر مس ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد نکردن کار و خدمت بالای محبوسین تاریخ: ۲/۱۰/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|84|ف|K5524|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k5524_fay84_1422_n797_dari_title23.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تشدید مبارزه علیه جرایم اختطاف و قاچاق اطفال شماره (۴۷) تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۳ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-04-15 | 1383|49|ف|HV6594.4.A34|رساله | بیشتر...

"به منظور تأمین مصئونیت اطفال بمثابهٔ آینده سازان افغانستان عزیز، رفع اضطراب و تشوشات ناشی از آن و تشدید مبارزه علیه باندهای جنایت کار، اختطاف و قاچاق اطفال که منجر به بی ثباتی اوضاع در کشور میگردد، مراتب آتی را منظور میدارم"-- از روی متن. acku_ ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۷۱۴ تاریخ ۲۶/۵/۱۳۷۰ در باره عفو و تخفیف محبوسین معلول بمناسبت هفتادو دومین سالگرد استرداد استقلال کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-31 | 1370|94|ف|K5524|رساله | بیشتر...

"به ادامه اقدامات مبتنی بر مشی انسان دوستانه مصالحه ملی بمناسبت هفتادو دومین سالگرد استرداد استقلال کشور و ارجگذاری به فیصله نامه ملل متحد که دهه اخیر را دهه ملل متحد برای حل مسایل معلولین و معیوبین نامگذاری نموده مطابق حکم فقره هشتم ماده هفتادو پنجم ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۲۰۰ تاریخ ۶/۲/۱۳۶۸ در باره عفو محبوسان به مناسبت یازدهمین سالگرد انقلاب ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-14 | 1368|44|ف|K5524|رساله | بیشتر...

"به مناسبت یازدهمین سالگرد انقلاب ثور و به ادامه اقدامات مبنی بر مشی مصالحه ملی مطابق حکم فقره (۸) ماده (۷۵) قانون اساسی جمهوری افغانستان عفو باقیمانده میعاد حبس (۴۸) تن محبوسان جنایی ذکور واناث مرکز و ولایات کشور مندرج (هفت) ورق لست های شهرت مکمله آ ...

قرارداد میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه در باره تحویلدهی محبوسین : جمهوری اسلامی افغانستان مشرانو جرگه دارالانشاء مصوبه مشرانو جرگه در مورد قرار داد تحویلدهی محبوسین میان افغانستان و فدراسیون روسیه شماره (۵۰)مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۸۶: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه مصوبه ولسی جرگه در مورد قرار داد تحویلدهی محبوسین میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه شماره (۷۰) مؤرخ ۱۲/۷/۱۳۸۶: رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره توشیح موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-08-26 | 1386|29|ق|DS357.5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم ماده (۷۹) قانون اساسی افغانستان، موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه را که در جلسه مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۸۶ مشرانو جرگه و مؤرخ ۲۹/۵/۱۳۸۶ ولسی جرگه مورد تصدیق قرار گرفت، توشیح می دارم"-- از روی متن ...

موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۲) تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-08-26 | 1386|77|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم ماده (۷۹) قانون اساسی افغانستان، موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران را که در جلسه مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۸۶ مشرانو جرگه و مؤرخ ۲۲/۵/۱۳۸۶ ولسی جرگه مورد تصدیق قرار گرفت، توشیح می دارم"-- از رو ...

موافقتنامه بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان در رابطه به تبادله محبوسین برای سپری نمودن میعاد باقیمانده حبس شان در کشور های خویش : جمهوری اسلامی افغانستان مشرانو جرگه دارالانشاء مصوبه مشرانو جرگه در مورد موافقتنامه تبادله محبوسین افغانستان و تاجکستان شماره (۵۲) مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۸۶: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه تصدیق ولسی جرگه از موافقتنامه تبادله محبوسین بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان شماره (۶۹) تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره توشیح موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان شماره (۱۰۳) مؤرخ ۱۹/۸/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-08-26 | 1386|97|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم ماده (۷۹) قانون اساسی افغانستان، موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان را که در جلسه مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۸۶ مشرانو جرگه و مورخ ۱۴/۳/۱۳۸۶ ولسی جرگه مورد تصدیق قرار گرفت، توشیح می دارم"-- از روی مت ...