صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره یک قانون محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۸/۹/۱۳۶۰/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-01 | 1360|48|ف|K4754|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون محاکم قوای مسلح، شماره ۳: شماره مسلسل ۴۵۲ (۱۵ ثور ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_k4754_fay48_1360_n498_dari_title4.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه نمبر اول قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۸/۹/‍۱۳۶۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-01 | 1360|482|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم جمهوری د موکراتیک افغانستان، در شماره ۱: شماره مسلسل ۴۷۹ (۱۵ حمل ۱۳۶۰) به نشر رسیده. acku_risalah_knf1572_fay482_1360_n498_dari_title7.pdf ...

مقررهٔ طرز نگهداری متهمین در توقیف خانه ها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|74|م|KNF4657|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز پذیرش و نگهداری متهمین در توقیف خانه ها-- فصل سوم حقوق و وجائب متهم-- فصل چهارم تأمینات مادی، خدمات صحی و کار متهمین-- فصل پنجم مکافات و تادیب—فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_knf4657_meem74_1421_n793_d ...

امارت اسلامی افغانستان قانون تنظیم امور وکلای مدافع /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-09-10 | 1376|29|ق|K115|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اشتغال به وکالت دفاع-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم حقوق و وجایب وکلای مدافع-- فصل پنجم احکام تادیبی-- فصل ششم احکام متفرقه. ضمیمه این قانون تحت عنوان فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۱۵۴ تاریخ ۱۸ ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در مورد عفو و تخفیف مجازات حبس محبوسان به مناسبت بزرګداشت لویه جرګه تاریخی ۳ – ۵ ثور سال : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۳۹)۱۳۶۴/۳/۱۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-31 | 1364|48|ف|K5524|رساله | بیشتر...

در مورد عفو و تخفیف مجازات حبس محبوسان به مناسبت بزرگداشت لویه جرگه تاریخی ۵۳ ثور سال ۱۳۶۴ هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت بزرگداشت لویه جرگه تاریخی ۵۳ ثور سال ۱۳۶۴ بتاًسی از پرنسیپهای انساندوستی مطابق فقره (۶) ماده (۴۳) اصول ...