صفحه/نتیجه

مقررهٔ طرز نگهداری متهمین در توقیف خانه ها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|74|م|KNF4657|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز پذیرش و نگهداری متهمین در توقیف خانه ها-- فصل سوم حقوق و وجائب متهم-- فصل چهارم تأمینات مادی، خدمات صحی و کار متهمین-- فصل پنجم مکافات و تادیب—فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_knf4657_meem74_1421_n793_d ...

امارت اسلامی افغانستان قانون تنظیم امور وکلای مدافع /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-09-10 | 1376|29|ق|K115|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اشتغال به وکالت دفاع-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم حقوق و وجایب وکلای مدافع-- فصل پنجم احکام تادیبی-- فصل ششم احکام متفرقه. ضمیمه این قانون تحت عنوان فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۱۵۴ تاریخ ۱۸ ...

مقررات مربوط به لباس رسمی قضات در هنگام جلسات قضائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-06-15 | 1351|74|م|KF165|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kf165_meem74_1351_n217_dari_title2.pdf ...

پروتوکول بین حکومت و ستره محکمه در باره تنظیم امور وثایق و ثبت اسناد : به وزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-02-25 | 1352|49|پ|KNF2720|رساله | بیشتر...

مجلس وزرا تحت فیصله شماره ۱۸۳ در جلسه تاریخی ۲۷ – ۱ – ۱۳۵۲ باملاحظه ورقه عرض شماره ۵۰۶۹ مورخ– ۱۴ – ۱۲ – ۱۳۵۲ وزارت عدلیه راجع به پروتوکول بین حکومت و ستره محکمه در باره تنظیم امور وثایق و ثبت اسناد آتی را تصویب نمود:--از روی متن. acku_risalah_knf2720_pay4 ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره: ۱۰۲ مورخ: ۲۱/۳/۱۳۶۶ درباره ضمیمه شماره چارم قانون محکمه اختصاصی انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-31 | 1366|48|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون محکمهٔ اختصاصی انقلابی، در شماره ۲: شماره مسلسل ۴۴۹ (۳۱حمل ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_knf1572_fay48_1366_n642_dari_title3.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان، در بارۀ عدم مداخله مسئولین امارتی در امور محبوسین امربالمعروف و نهی عن المنکر شماره ۱۱۳ تاریخ ۲۹/۷/۱۴۱۹ هـ.ق به تمام مسئولین محترم امارتی! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|82|ح|K5524|رساله | بیشتر...

"به منظور جلوگیری بهتر اعمال غیر شرعی و به خاطر نظم بهتر کارها، به شما هدایت داده میشود، تمام کسانیکه اعمال غیر شرعی را انجام میدهند و از طرف مسئولین امربالمعروف و نهی عن المنکر دستگیر میگردند باید به امر ایشان محبوس و رها گردند، شما در آن تصرف نکیند ...