صفحه/نتیجه

قانون مدنى جلد چهارم (كتاب سوم حقوق عينى) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-10-15 | 1355|293|ق|KNF500|رساله | بیشتر...

باب اول حقوق عینی اصلی شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول حقوق ملکیت—فصل دوهم اسباب کسب ملکیت—فصل سوم حقوق متفرع از حق ملکیت. باب دوم حقوق عینی تبعی شامل ۳ فصل بوده: فصل اول حق حبس مال (قید)—فصل دوم حق اختصاصی—فصل سوم حقوق تقدم. قانون مدنی جلد اول (باب تمهیدی) قا ...

مقررۀ تعلیمات قضائی : ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹۷۱) تاریخ ۱۲-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-27 | 1398|74|م|KNF1610|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تعلیمات قضائی که به داخل (۵) فصل و (۳۵) ماده به اساس مصوبۀ شماره (۳۶۵) مؤرخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ از طرف شورای عالی ستره محکمه تصویب گردیده است، غرض نشر در جریدۀ رسمی به شما ارسال گردید."—از روی متن. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظا ...

مقررۀ تنظیم، اجراأت و فعالیت های اداره دارالافتای ستره محکمه : ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۵) تاریخ ۲۱-۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-03-27 | 1398|م|729|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های ادارۀ دارالافتای ستره محکمه به داخل (۳) فصل و (۲۲) ماده به اساس مصوبۀ شماره (۱۰۳۵) مؤرخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ از طرف شورای عالی ستره محکمه تصویب گردیده است، غرض نشر در جریدۀ رسمی به شما ارسال است."—از روی متن. شامل ۳ فصل بو ...

اساسنامه محکمه جزایی بین المللی (اساسنامه روم) کنفرانس دیپلوماتیک نماینده گان تام الاختیار سازمان ملل متحد پیرامون تأسیس محکمۀ جزایی بین المللی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۱۹۷) تاریخ ۹-۱۱-۱۳۸۱: حکم جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۷۴) ۲۲-۱۱-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-11 | 1397|52|الف|KZ7288.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ بخش بوده: بخش اول تأسیس محکمه—بخش دوم صلاحیت قضایی، قابلیت طرح دعوا و قوانین حاکم-- بخش سوم اصول کلی حقوق جزأ—بخش چهارم ترکیب و نحوۀ مدیریت محکمه – بخش پنجم تحقیقات و تعقیب عدلی – بخش ششم محاکمه – بخش هفتم مجازات – بخش هشتم مرحله استیناف خواهی و ت ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون قضایای دولت : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۱۲-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۱۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-06-31 | 1397|74|ت|KNF1572|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم و با رعایت مادهٔ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون قضایای دولت منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۱۱۱۵) سال ۱۳۹۲ را که به اساس مصوبهٔ شماره (۹) مؤرخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغ ...

ضمیمۀ شماره (۱) کود جزا در مورد جرایم نظامی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۱۲-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۵) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-18 | 1397|89|ض|KNF3800|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جز‌ء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، ضمیمۀ شماره (۱) کود جزا در مورد جرایم نظامی را که به اساس مصوبۀ شماره (۹) مؤرخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۳۵) ماده تصویب گردی ...

قانون اجراآت جزائی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۱۱۰) تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷) تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-02-15 | 1392|232|ق|KNF3800|رساله | بیشتر...

باب اول احکام عمومی شامل هفت فصل میباشد: فصل اول اهداف واصطلاحات – فصل دوم حقوق مجنی علیه، مدعی حق العبد، مظنون، متهم و مسؤل حق العبد – فصل سوم موانع اشتراک در مراحل تعقیب عدلی – فصل چهارم دلایل اثبات – فصل پنجم شهادت – فصل ششم اهل خبره – فصل هفتم محافظت ...

کود جزا : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۴) تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۶) تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-02-25 | 1396|94|ک|KNF3800|رساله | بیشتر...

شامل ۲ کتاب میباشد: کتاب اول احکام عمومی شامل ۴ باب میباشد-- کتاب دوم جرایم و جزا ها شامل ۱۲ باب میباشد. کتاب اول: باب اول احکام مقدماتی شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول اهداف و اصطلاحات-- فصل دوم اصول و قواعد عمومی-- فصل سوم ساحۀ تطبیق قانون از حیث مکان، زمان ...

تعدیل برخی از مواد ضمیمۀ شماره (۱) قانون اجراآت جزائی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۰) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-15 | 1396|724|ت|KNF3800|رساله | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800_tay724_1396_n1286_dari_title2.pdf ...

قانون منع شکنجه : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله هیئت مختلط مجلسین شواری ملی شماره (۳۰۹) تاریخ ۲۴-۴-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸۴) تاریخ ۲۰-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-09 | 1397|289|ق|KNF3800|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، قانون منع شکنجه را که به اساسی مصوبۀ شماره (۳۰۹) مؤرخ ۲۴/۴/۱۳۹۷ هیئت مختلط شورای ملی به داخل (۴) فصل و (۲۸) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان ا ...