صفحه/نتیجه

قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری شماره (۱۱۴) تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۲۶۶) تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-11-20 | 1384|223|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

" قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری که از طرف مجلس عالی وزراء به داخل (۷) فصل و (۶۱) ماده تصویب و از جانب ما ذریعهٔ فرمان شماره (۱۱۴) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ توشیح گردیده است، به شما ارسال شد تابه نشر آن در جریدهٔ رسمی اقدام نمائید. acku_risalah_knf13_qaaf223_13 ...

قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-01-15 | 1360|225|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

"بر حسب حکم فقره اول ماده (۳۷) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تاسیس، تشکیل و صلاحیت ستره محکمه جمهوری دموکراتیک افغان ...

قانون وارسی عرایض : فرمان (۷۷) ۵/ ۱۲/ ۱۴۱۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-05-14 | 1420|ق|92|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم طرز ترتیب عریضه—فصل سوم مکلفیت عریضه نویس—فصل چهارم طرز تقدیم عریضه—فصل پنجم طرز وارسی عرایض—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_knf13_qaaf92_1420_n786_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۱۰) ۲۶-۸-۱۳۶۵ درباره ضمیمه شاره دوم قانون تشکیلات وصلاحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-10 | 1365|48|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جهوری دموکراتیک افغانستان بادرنظرداشت مشکلات در اکمال کادرهای محاکم ولایات بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تشکیلات و صلا ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۷/۵/۱۳۶۲ : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی درباره، تطبیق ماده (۱۵) قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1983-10-22 | 1362|48|ف|K4754|رساله | بیشتر...

"درباره تطبیق ماده ۱۵ قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان نافذه ۱۵ سنبله سال ۱۳۵۹ در مورد محبوسین سابق قوای مسلح و سایر اشخاصیکه در محابس قرار داشته و آرزوی خدمت در قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان را نموده ...

مقرره طرزالعمل تأدیب و بررسی قضایای تأدیبی قضات : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره تصویب مقرره طرزالعمل تأدیب و بررسی قضایای تأدیبی قضات شهر کابل ۱۶/ ۶/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-08-15 | 1362|74|م|KNF1610|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم تخلف وظیفوی قابل تأدیب--فصل سوم موئیدات تأدیبی و موارد تطبیق آن--فصل چهارم مراجع صلاحیت دار تطبیق موئیدات تأدیبی--فصل پنجم تشخیص، بررسی و رسیدگی قضایای تأدیبی--فصل ششم احکام متفرقه. "هیأت رئیسه شورای انقل ...