صفحه/نتیجه

قانون وکالت دفاع : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۲۲۶ تاریخ ۱۸-۹-۱۳۶۵ درباره تصویب قانون وکالت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-30 | 1365|29|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل وصلاحیت های ارگان های وکالت دفاع-- فصل سوم شرایط عضویت درانجمن وکلای مدافع-- فصل چهارم حقوق ومکلفیت های اعضای انجمن وکلای مدافع-- فصل پنجم شعبات حقوقی-- فصل ششم سازماندهی کاروپرداخت معاش وکلای ...

مقرره محاکم اصلاحی افسری درقوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۴۷) تاریخ ۳۰-۲-۱۳۶۵ درمورد تصویب مقرره محاکم اصلاحی افسری درقوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|K4720|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سازماندهی امور محاکم اصلاحی-- فصل سوم قضایای قابل رسیدگی محاکم اصلاحی افسری-- فصل چهارم طرزرسیدگی قضایا درمحاکم اصلاحی افسری-- فصل پنجم تدابیر اتنباهی قابل استفاده درمحاکم اصلاحی افسری-- فصل ششم اعتراض برتصمی ...

مقرره طرز سپری نمودن مجازات حبس تنفیذی الی یکسال منسوبین عسکری درقطعات : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۱۳) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درمورد مقرره طرزسپری نمودن مجازات حبس تنفیذی الی یکسال منسوبین عسکری درقطعات

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1365-12-20 | 1365|744c|م|K4720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزسپری نمودن مجازات سربازان وخوردضابطان قطعه-- فصل سوم طرزسپری نمودن مجازات افسران وخوردضابطان مکتبی-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فر ...

مقرره هیئت مخصوص محبس وسوق محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۱۴) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درباره مقرره هیئت مخصوص محبس وسوی محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|HV8756|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل وطرز فعالیت هیئت-- فصل سوم صلاحیت هیئت-- فصل چهارم سوق محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8 ...

مقرره تعطیل تنفیذ الغای تعطیل ومعافیت ازتطبیق حکم : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۱۵) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درمورد مقرره طرز تعطیل تنفیذ الغای تعطیل ومعافیت ازتطبیق حکم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|HV8665|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزاتخاذتصمیم تعطیل تنفیذ حکم دراثنای رسیدگی دوسیه-- فصل سوم طرزرسیدگی برتعطیل حکم-- فصل چهارم تعطیل تنفیذ حکم-- فصل پنجم طرزمعافیت ازسپری کردن مجازات-- فصل ششم طرزالغای تعطیل تنفیذ حکم-- فصل هفتم احکام نهایی ...

قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ج.د.ا، : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۵۳ تاریخ ۱۰/۵/۱۳۶۶ در باره تصویب قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|34|ق|K3278|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل بوده: فصل اول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری دموکراتیک افغانستان-- فصل دوم سایر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی. هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تحکیم قانونیت و تنظیم بهتر احکام جزایی در مورد جرایم علیه امنیت د ...