صفحه/نتیجه

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۹۱۵ تاریخ ۲۴/۶/۱۳۷۰ درباره عفو باقیمانده حبس ورهایی (۴۰) تن محبوسین صعب العلاج بمناسبت مولود شریف /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-08-15 | 1370|48|ف|BF637.F67|رساله | بیشتر...

"بمناسبت میلاد مسعود سرور کائینات حضرت محمـد مصطفی (ص) و به ادامه اقدامات مبتنی برمشی انسان دوستانه مصالحه ملی و بخاطر محلوظات بشردوستانه درحالیکه اصول عالی اسلامی واعلامیه جهانی حقوق بشرملاک عمل دولت ج.ا، میباشد مطابق حکم فقره هشتم ماده هفتادوپنجم ق ...

فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان شماره (۳۹۵) تاریخ ۲۲-۱۲-۱۳۷۴ درباره توشیح تعدیل فقره دوم مادۀ هشتم قانون جرایم عسکري /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|48|ف|K4740|رساله | بیشتر...

"بدینوسیله تعدیل فقره دوم ماده هشتم قانون جرایم عسکري منتشره جریده رسمي شماره ۶۰۴ مورخ ۱۶ حمل ۱۳۶۵ را که به موجب مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۹/۱/۱۳۷۴ مجلس عالي وزراء تائیدگردیده است توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k4740_fay48_1374_n781_da ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره دوم قانون محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۱/۶/۱۳۶۱/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-30 | 1361|89|ض|K4754|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده ۴۴ اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه در شماره ۳: شماره مسلسل ۴۵۲ تحت عنوان قانون محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیک اف ...

قانون جرایم عسکری : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۷۷ تاریخ ۹- ۱۱-۱۳۶۴ درباره تصویب قانون جرایم عسکری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-01-16 | 1365|29|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱۰-۱، فصل دوم (جرایم عسکری) ماده ۴۳-۱۱، فصل سوم (احکام نهایی) ماده ۴۴. acku_risalah_knf3738_qaaf29_1365_n604_dari_title1.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در مورد عفو و تخفیف مجازات حبس محبوسان به مناسبت بزرګداشت لویه جرګه تاریخی ۳ – ۵ ثور سال : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۳۹) ۱۳۶۴/۳/۱۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-31 | 1364|48|ف|K5524|رساله | بیشتر...

در مورد عفو و تخفیف مجازات حبس محبوسان به مناسبت بزرگداشت لویه جرگه تاریخی ۵۳ ثور سال ۱۳۶۴ هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت بزرگداشت لویه جرگه تاریخی ۵۳ ثور سال ۱۳۶۴ بتاًسی از پرنسیپهای انسان دوستی مطابق فقره (۶) ماده (۴۳) اصو ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۰) تاریخ ۴/۲/۱۳۶۵در باره عفو محبوسان بمناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد انقلاب ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|48|ف|HV8665|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد انقلاب ثور و بتاسی از مشی انساندوستانه متکی بحکم بند (۶) ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8665_f ...