صفحه/نتیجه

سواد فرمان ۲۲۸۰/ ۱۷ برج میزان ۱۳۴۵ صدارت عظمی/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-07-30 | 1345|92|س|KNF13|رساله | بیشتر...

دارای ۲ شماره میباشد. acku_risalah_knf13_seen92_1345_n64_dari_title2.pdf ...

تعدیل فقرۀ (ب) مادۀ ۳ تعلیماتنامۀ ادارۀ قضایای حکومت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-07-30 | 1345|74|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_thay74_1345_n64_dari_title3.pdf ...

تعدیل مواد ۳۴۹و ۳۵۰ قانون اجراآت جزائی: فرمان شماره (۵۹۷-۲۱۸۱) مورخ ۴ میزان ۱۳۴۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-07-18 | 1346|734|ت|K5425|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k5425_thay734_1346_n90_dari_title1.pdf ...

ضمیمه قانون صلاحیت و تشکیلات قضائی : ضمیمه قانون صلاحیت و تشکیلات قضائی ورق عرض ریاست ولسی جرگه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-08-15 | 1347|89|ض|KNF1572|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون صلاحیت و تشکیلات قضائی دولت شاهی افغانستان، درشماره ۱۳: شماره مسلسل ۸۹ (۱۵ میزان ۱۳۴۶)به نشررسیده. acku_risalah_knf1572_zwaat89_1347_n117_dari_title1.pdf ...

ضمیمهٔ قانون جزای جرایم مامورین و جرایم علیه امنیت عامه : فرمان تقنینی شماره (۳۹۹۵-۱۰۶۲) مورخ ۱۶ دلو ۱۳۴۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-11-22 | 1348|72|ض|KNF4604.31965|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه دریافت نگردید. تصحیح این قانون تحت عنوان تصحیح ضمیمه قانون جزای جرایم مامورین وجرایم علیه امنیت عامه، در شماره ۱۳: نمبر مسلسل ۱۶۶ (۳۱ سنبله ۱۳۴۹هـ ش)به نشررسیده. acku_risalah_knf4604_31965_zwaat72_1348_n150_dari_title1.pdf ...

ایزاد فقـرۀ (۲) درمـادۀ (۴) قانون استرداد متهمین، محکومین وهمکاری عدلی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۰) تاریخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۹۴: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۱) تاریخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-12-25 | 1394|928|الف|KNF4604.31965|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ایزاد تحت عنوان قانون استرداد متهمین، محکومین وهمکاری عدلی ، درشماره مسلسل ۱۱۰۳ (۲۵ حمل ۱۳۸۷) به نشر رسیده. acku_risalah_knf4604_31965_alif928_1394_n1206_dari_title5.pdf ...

مقررۀ طرز تضمین معتمدین ادارات امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-07-11 | 1420|76|م|KNF469|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم طرز تضمین تهیۀ اسناد آن—فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf469_meem76_1420_n786_dari_title3.pdf ...