صفحه/نتیجه

قانون اهدای ملکیت های دولتی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره: (۲۲۷) تلریخ: ۱۳۹۵/۷/۱۹: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره: (۱۴۵) تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۲۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-10-08 | 1359|292|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اهدای ملکیت های دولتی و اندازۀ آن-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf13_qaaf292_1359_n1241_dari_title2.pdf ...

قانون صلاحیت و تشکیلات قضائی دولت شاهی افغانستان : فرمان شماره (۵۸۸- ۲۱۵۹) مورخ ۲ میزان ۱۳۴۶ تقنینی حضور شاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت | 1346-07-15 | 1346|29|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

باب اول احکام عمومی. باب دوم تشکیلات و صلاحیت محاکم شامل ۸ فصل بوده: فصل اول تشکیلات و صلاحیت ستره محکمه-- فصل دوم مقام عالی تمییز-- فصل سوم استیناف عالی مرکزی-- فصل چهارم محاکم ولایت-- فصل پنجم محاکم ابتدائیه-- فصل ششم محاکم اختصاصی--فصل هفتم جلسات عمومی ...

آگاهی مؤرخ ۲۲/۱۱/۱۴۱۸ هـ.ق امیرالمؤمنین در مورد تسلیم نمودن محبوسین و سایر اجناس به مراجع مربوط /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|72|آ|KNF1572|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1572_alif_mad72_1420_n788_dari_title99.pdf ...

قانون مدنی جلد اول (باب تمهیدی) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-10-15 | 1355|29|ق|KNF500|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول تطبیق قانون-- فصل دوم اشخاص-- فصل سوم اموال. قانون مدنى جلد دوم (كتاب اول حق) قانون مدنی جلد سوم (كتاب دوم عقود معينه) قانون مدنى جلد چهارم (كتاب سوم حقوق عينى) acku_risalah_knf500_qaaf29_1355_n353_dari_title1.pdf ...

قانون مدنى جلد دوم (كتاب اول حق) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-10-15 | 1355|299|ق|KNF500|رساله | بیشتر...

باب اول احکام عمومی. باب دوم منابع حق شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تصرف حقوقی—فصل سوم حوادث قانونی. باب سوم آثار وجیبه شامل ۷ فصل بوده: فصل اول وجیبه طبیعی-- فصل دوم تنفیذ عینی-- فصل سوم تنیفذ از طریق تهدید به غرامت—فصل چهارم تنفیذ از طریق ...

قانون مدنی جلد سوم (كتاب دوم عقود معينه) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-10-15 | 1355|297|ق|KNF500|رساله | بیشتر...

باب اول تملیک شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول عقد بیع—فصل دوهم هبه—فصل سوم شرکت—فصل چهارم قرض—فصل پنجم صلح. باب دوم عقود انتفاع شامل ۲ فصل بوده: فصل اول اجاره—فصل دوم عاریت. باب سوم عقود کار شامل ۵ فصل بوده: فصل اول مقاوله استضاع تعهدات مرافق عامه-- فصل دوم عق ...

قانون مدنى جلد چهارم (كتاب سوم حقوق عينى) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-10-15 | 1355|293|ق|KNF500|رساله | بیشتر...

باب اول حقوق عینی اصلی شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول حقوق ملکیت—فصل دوهم اسباب کسب ملکیت—فصل سوم حقوق متفرع از حق ملکیت. باب دوم حقوق عینی تبعی شامل ۳ فصل بوده: فصل اول حق حبس مال (قید)—فصل دوم حق اختصاصی—فصل سوم حقوق تقدم. قانون مدنی جلد اول (باب تمهیدی) قا ...

قانون اجراآت جزائی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۱۱۰) تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷) تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-02-15 | 1392|232|ق|KNF3800|رساله | بیشتر...

باب اول احکام عمومی شامل هفت فصل میباشد: فصل اول اهداف واصطلاحات – فصل دوم حقوق مجنی علیه، مدعی حق العبد، مظنون، متهم و مسؤل حق العبد – فصل سوم موانع اشتراک در مراحل تعقیب عدلی – فصل چهارم دلایل اثبات – فصل پنجم شهادت – فصل ششم اهل خبره – فصل هفتم محافظت ...

ایزاد در مادهٔ ۴۶۱ کود جزا منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۱۲۶۰) سال ۱۳۹۶ : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲۶۰) سال ۱۳۹۶ شماره: (۹) تاریخ: ۱۲/۶/۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۰۹) تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-29 | 1397|92|الف|KNF3800|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ایزاد تحت عنوان کود جزا ، شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۱۲۶۰(۲۵ ثور ۱۳۹۶) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800_alif92_1397_n1318_dari_title3.pdf ...