صفحه/نتیجه

قانون محاکم عسکری افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون محاکم عسکری شماره: (۸۱)تاریخ: ۳/۷/۱۳۸۴: رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۳۰۱۰)تاریخ: (۴/۷/۱۳۸۴)محترم سرور (دانش) وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-08-30 | 1384|28|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

۷ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۸ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم محاکم عسکری-- فصل سوم صلاحیت قضائی محاکم عسکری-- فصل چهارم محاکم ابتدائیۀ عسکری-- فصل پنجم محکمۀ استیناف عسکری-- فصل ششم ...

فرمان عفو و تخفیف مجازات محبوسان جرایم عادی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-31 | 1357|49|ف|KNF3800|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3800_fay49_1356_n400_dari_title1.pdf ...

قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم : فرمان رئیس دولت افغانستان در باره انفاذ قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم شماره (۸۱) تاریخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۸۳: دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۰۰) تاریخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-08-10 | 1383|99|ق|HG230.35|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم جلوگیری از تطهیر پول و تمویل تروریزم—فصل سوم شفافیت در معاملات مالی—فصل چهارم کشف جرم تطهیر پول—فصل پنجم راپورها و مهجمد سازی—فصل ششم مصادره-- فصل هفتم معافیت—فصل هشتم اسلوب های تحقیقاتی—فصل نهم تدابیر اجبار ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد سماع دعاوی حقوقی شماره ۴۹۵ تاریخ ۱۳/۳/۱۴۲۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|458|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1572_fay458_1420_n788_dari_title48.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ عدم مداخله در امور محاکم شماره ۱۱ تاریخ ۲۷/۳/۱۴۲۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|474|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به منظور اینکه اجراأت محاکم از مسیر شرعی و قانونی منحرف نگردد، مراتب ذیل را منظور میدارم:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_fay474_1420_n788_dari_title52.pdf ...