صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره (۱) قانون اداره قضایای حکومت : فرمان (۲۳۲۷) مورخ ۱۱/ ۷/ ۱۳۴۷ صدارت عظمی عنوانی وزارت عدلیه: فرمان تقنینی نمبر (۶۶۲- ۲۵۰۰) تاریخ ۹ میزان ۱۳۴۷ حضور اعلیحضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-07-15 | 1347|895|ض|KNF1572|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون شماره اول سال ۱۳۴۳ هــ ش راجع به اداره قضایای حکومت، در شماره ۱۷: شماره مسلسل ۱۷ (۲۸ قوس ۱۳۴۳) به نشر رسیده. acku_risalah_knf1572_zwaat895_1347_n115_dari_title1.pdf ...

ضمیمه ماده ۳۳ قانون صلاحیت و تشکیلات قضایی دولت جمهوری افغانستان : فرمان نمبر ۳۳۴ تاریخ ۱۹/۷/۱۳۵۲ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-07-28 | 1352|89|ض|KNF1572|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون صلاحیت و تشکیلات قضائی دولت شاهی افغانستان،در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۸۹ (۱۵ میزان ۱۳۴۶ هـ ش) به نشر رسیده. ۲ شماره. acku_risalah_knf1572_zwaat89_1352_n253_dari_title2.pdf ...

ضمیمه شمارۀ دوم قانون ادارۀ قضایای حکومت : فرمان نمبر ۳۳۵ تاریخی ۱۹/۷/۱۳۵۲ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-07-28 | 1352|482|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

"مجلس وزرا تحت فیصله شماره ۱۷۹ در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۲/۷/۱۷ با ملاحظۀ ورقۀ عرض شماره ۱۳۰۶ مورخ ۱۳۵۲/۷/۷وزارت عدلیه راجع به ضمیمه شماره دوم قانون اداری قضایای حکومت بمنظور حمایۀ بهتر حقوق عامه و جلوگیری از اتلاف آن ناشی از پیچیدگی های تخنیکی امور و مساهله ...

فرمان عفو و تخفیف مجازات محکومین جرایم غیر سیاسی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-07 | 1359|48|ف|KNF3800|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و فرمان عفو و تخفیف مجازات محکومین جرایم غیر سیاسی را که در جلسه تاریخی ۲۳ حمل ۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسهٔ تاریخی ۲۴ حمل ۱۳۵۹ هیأت رئیسه شورای انقلابی به ...

نقل فرمان شماره (۶۶۰-۲۳۹۷) مورخ ۱۳ میزان۱۳۴۵ تقنینی پادشاهی/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-11-15 | 1345|78|ن|KNF1587|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1587_noon78_1345_n71_dari_title4.pdf ...

قانون څارنوالی : فرمان تقنینی شماره (۱۱۸۵-۳۹۹۳) مورخ ۶-۱۲-۴۵ پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-15 | 1345|48|ف|KNF1610|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1610_fay48_1345_n73_dari_title7.pdf ...

لایحۀ دارالتادیب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-05-31 | 1346|29|ل|KFN13|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: لایحۀ دارالتادیب-- فصل دوم تشکیل اداره-- فصل سوم تدابیر اصلاحی-- فصل چهارم مکافات و مجازات-- فصل پنجم خوراک و پوشاک-- فصل ششم امور مالی-- فصل هفتم احکام متفرقه. ضمیمه این لایحۀ تحت عنوان ضمیمه شماره (۵)لایحۀ دارالتادیب، شماره ۱۷: شماره ...

قانون تنظیم امور وکلای مدافع : مکتوب نمبر ۷۸۳۲/۲۳-۱۱/۱۳۵۰ مدیریت ارتباط ولسی جرگه ریاست روابط پارلمانی صدارت عظمی: مکتوب نمبر ۳۵۲۶-۱۴دلو ۵۰ شعبه مجلس مدیریت تحریرات دارالانشاء ریاست ولسی جرگه

Kabul: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-01-01 | 1351|26|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اشتغال به پیشه وکیل مدافع-- فصل سوم داوطلبان وکالت مدافع-- فصل چهارم حقوق وامتیازات وکلای مدافع-- فصل پنجم احکام تادیبی وکلای مدافع. acku_risalah_knf1572_qaaf26_1351_n206_dari_title1.pdf ...

ضمیمه قانون صلاحیت وتشکیلات قضائی : فرمان تقنینی شماره (۲۵۴۲) مورخ ۵/۱۲/۱۳۵۱ مقام منبع صدارت عظمی: فرمان تقنینی شماره (۹۸۵-۴۱۸۹) مورخ ۲/۱۲/۱۳۵۱ حضور شاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-12-15 | 1351|87|ض|KNF1572|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون صلاحیت و تشکیلات قضائی دولت شاهی افغانستان، در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۸۹ (۱۵ میزان ۱۳۴۶) به نشر رسیده acku_risalah_knf1572_zwaat87_1351_n231_dari_title2.pdf ...

قانون تعقیب ومجازات رشوت : فرمان تقنینی شماره ۱۰۲۰-۴۳۷۹ تاریخ ۱۳-۱۲-۱۳۵۱ حضورشاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-12-15 | 1351|22|ق|HV6301|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hv6301_qaaf22_1351_n231_dari_title3.pdf ...