صفحه/نتیجه

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تفکیک وظایف و صلاحیت های کشف و تحقیق شماره ۳۶۷ تاریخ: ۲۲/۲/۱۳۷۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|49|ف|KNF4636|رساله | بیشتر...

"به منظور تأمین بهتر نظم عامه در کشور تفکیک وظایف در بین ادارات امارتی و بصورت خاص چکونگی تفکیک موضوع کشف، تعقیب و تحقیق مجرمین در بین څارنوالی وزارت عدلیه، وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات و بالاخره تأمین حقوق اتباع، جلوگیری از شکنجه و تعذیب ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ ذوالیدی شماره ۱۰۵ تاریخ ۱۸/۵/۱۴۱۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|498|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1572_fay498_1420_n788_dari_title41.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ ضمیمۀ شماره اول قانون تنظیم امور وکلای مدافع شماره ۱۵۴ تاریخ ۱۸/۷/۱۴۱۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|489|ف|K115|رساله | بیشتر...

"طوریکه دیده میشود در مرکز و ولایات کشور قانون تنظیم امور وکلای مدافع یعنی ترتیب دهندگاه صورت دعوی و دفع دعوی کما حقه طوری صحیح عملی نمیشود، لذا به منظور تطبیق کامل قانون و کلای مدافع مراتب ذیل را منظور مینمایم، مراجع مربوط، وکلای مدافع و اشخاصیکه صو ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تفکیک وظایف ستره محکمه و محکمۀ نظامی شماره ۷۰ تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۱۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|427|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

"بخاطر اینکه در وظایف و صلاحیت های محاکم ملکی (ستره محکمه) و محکمۀ نظامی تداخل واقع نگردد، مراتب ذیل منظوراست."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf1572_fay427_1420_n788_dari_title45.pdf ...

ضمیمۀ شماره (۱) قانون منع شکنجه : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۸) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-08-06 | 1396|89|ض|KNF4655|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون منع شکنجه، در شماره مسلسل ۱۲۵۶(۲ ثور ۱۳۹۶) به نشر رسیده. acku_risalah_knf4655_zwaat89_1396_n1271_dari_title2.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه نمبر اول قانون تطبیق مجازات حبس در محابس شهر کابل۱۷/۵/۱۳۶۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-05-31 | 1362|48|ف|K5524|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تطبیق مجازات حبس در محابس، درشماره ۱۹: شماره مسلسل ۵۲۳ (۱۵ جدی ۱۳۶۱)به نشررسیده. acku_risalah_k5524_fay48_1362_n538_dari_title1.pdf ...