صفحه/نتیجه

قانون تشکیل وصلاحیت محاکم خاص : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۱۱۱) تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۶) تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-01-23 | 1393|258|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم کشف، تحقیق واقامۀ دعوی – فصل سوم محکمۀ خاص – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1572_qaaf258_1393_n1130_dari_tile2.pdf ...

تعدیل مواد اول الی ۱۴۴ قانون اجراآت جزائی : فرمان (۳۲) مورخه ۸ر۱ر۱۳۵۲ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-01-15 | 1353|78|ت|KNF3800|رساله | بیشتر...

باب اول دعاوی جزائی، شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول اشخاص دارنده صلاحیت تعقیب و اقامه دعوی جزائی-- فصل دوم اقامه و تکمیل نواقص دعوی جزائی به امر محکمه-- فصل سوم اقامه و تعقیب دعوی از طرف مدعی حق العبد-- فصل چهارم سقوط دعوی جزائی. باب دوم گرد آوری دلایل و اقام ...

ضمیمه شماره (۱) قانون اجراآت جزایی در مورد جرایم تروریستی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تو شیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره (۹۸) تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-06-16 | 1395|89|ض|KNF3800|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون اجراآت جزائی، در شماره مسلسل ۱۱۳۲ (۱۵ ثور ۱۳۹۲) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800_zwaat89_1395_n1222_dari_title3.pdf ...