صفحه/نتیجه

قانون اجراآت جزائی مؤقت برای محاکم : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون اجراآت جزائی مؤقت برای محاکم شماره: (۱۱۵)تاریخ: ۴/۱۲/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۲۶۱۵۰)تاریخ: ۴/۱۲/۱۳۸۲ محترم قانونپوه عبدالرحیم کریمی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-06 | 1382|92|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۱۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم احکام عمومی برای مظنون ومتهم-- فصل سوم راپور جرایم و نقش څارنوال-- فصل چهارم صلاحیت محاکم-- فصل پنجم پولیس عدلی وظایف و صلاحیت های آن-- فصل ششم تحقیقات توسط څارنوال-- فصل هفتم تحقیقات-- فصل هشتم محاکمه-- ف ...

ضمیمه نمبر(۲) فرمان شماره سوم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-04-22 | 1357|89|ض|KNF1572|رساله | بیشتر...

"بمقصد رفع مشکل خلق وجلو گیری ازتراکم قضایای جزئی صلاحیت های محاکم ابتدائیه ،استیناف ومرافعه قرار ذیل تثبیت میگردد."-- از روی متن. فرمان اصلی این ضمیمه دریافت نگردید. acku_risalah_knf1572_zwaat89_1357_n402_dari_title2.pdf ...

فرمان شمارۀ (۲۲۰) تاریخ ۱۳۵۲/۶/۵ رئیس دولت جمهوری افغانستان ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-06-06 | 1352|45|ف|K115|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k115_fay45_1352_n248_dari_title1.pdf ...

فرمان (۴۰۸۵) ۱۳۵۲/۵/۲۸: رئیس دولت جمهوری افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-05-31 | 1352|48|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1572_fay48_1352_n248_dari_title1.pdf ...

فرمان (۴۰۸۴) ۱۳۵۲/۵/۲۸: رئیس دولت جمهوری افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-05-31 | 1352|48|ف|KNF1610|رساله | بیشتر...

شامل ۴ شماره میباشد: شماره ۱ (تقرر قضات)-- شماره ۲(ترفیع و تبدیل قضات)-- شماره ۳(تقاعد قضات)-- شماره ۴(عزل قضات). acku_risalah_knf1610_fay48_1352_n248_dari_title2.pdf ...

قانون محکمۀ فوق العاده انقلابی : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-06-15 | 1358|298|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۷۷۷» در جلسۀ تاریخی ۹ر۵ر۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره «۱۶۹۲» مورخ ۹-۵-۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. acku_risalah_knf1572_qaaf298_1358_n434_dari_title1.pdf ...

قانون مبارزه علیه مواد مخدر : فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ قانون مبارزه علیه مواد مخدر شماره (۱۲۱) تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۴:

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-11-15 | 1384|28|ق|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل۸فصل بوده: فصل اول احکام عمومی —فصل دوم و تنظیم مواد مخدر، ادویهٔ روانی و مواد کیمیاوی مورد استعمال در تهیه، تولید و پروسس آنها —فصل سوم اعطاء جواز زرع، تهیه، تولید، توزیع، تجارت و استعمال نباتات مواد و مرکبات مندرج جداول شماره های (۱ ، ۲ ، ۳، و ۴) —ف ...

قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری شماره (۱۱۴) تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۲۶۶) تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-11-20 | 1384|223|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

" قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری که از طرف مجلس عالی وزراء به داخل (۷) فصل و (۶۱) ماده تصویب و از جانب ما ذریعهٔ فرمان شماره (۱۱۴) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ توشیح گردیده است، به شما ارسال شد تابه نشر آن در جریدهٔ رسمی اقدام نمائید. acku_risalah_knf13_qaaf223_13 ...

قانون جزای عسکری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ قانون جزای عسکر شماره: (۱۱۵)تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان (۱۸۲۶۷) تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-11-20 | 1384|236|ق|K4740|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی — فصل دوم جرایم و مجازات – فضل سوم احکام نهائی. " قانون جزای عسکری که از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (۳) فصل و (۴۸) ماده تصویبو از جانب ما ذریعهٔ فرمان شماره (۱۱۵) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ توشیح گردیده است، به شما ارسال شد ...