صفحه/نتیجه

مقررۀ استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۱) تاریخ: ۱۳۹۵/۶/۱: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۵۳) تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۲۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-02-02 | 1396|79|م|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصول میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اجراآت در مورد تعقیب عدلی اتباع خارجی-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1572_meem79_1396_n1256_dari_title3.pdf ...

مقررۀ تنظیم امور نظارت خانه ها : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۴) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۲: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۰۴) تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۲۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-02-02 | 1396|72|م|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و مسئولیت ها-- فصل سوم حقوق اشخاص تحت نظارت-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf1572_meem72_1396_n1256_dari_title4.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تفکیک وظایف و صلاحیت های کشف و تحقیق شماره ۳۶۷ تاریخ: ۲۲/۲/۱۳۷۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|49|ف|KNF4636|رساله | بیشتر...

"به منظور تأمین بهتر نظم عامه در کشور تفکیک وظایف در بین ادارات امارتی و بصورت خاص چکونگی تفکیک موضوع کشف، تعقیب و تحقیق مجرمین در بین څارنوالی وزارت عدلیه، وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات و بالاخره تأمین حقوق اتباع، جلوگیری از شکنجه و تعذیب ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ ذوالیدی شماره ۱۰۵ تاریخ ۱۸/۵/۱۴۱۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|498|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1572_fay498_1420_n788_dari_title41.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ ضمیمۀ شماره اول قانون تنظیم امور وکلای مدافع شماره ۱۵۴ تاریخ ۱۸/۷/۱۴۱۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|489|ف|K115|رساله | بیشتر...

"طوریکه دیده میشود در مرکز و ولایات کشور قانون تنظیم امور وکلای مدافع یعنی ترتیب دهندگاه صورت دعوی و دفع دعوی کما حقه طوری صحیح عملی نمیشود، لذا به منظور تطبیق کامل قانون و کلای مدافع مراتب ذیل را منظور مینمایم، مراجع مربوط، وکلای مدافع و اشخاصیکه صو ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تفکیک وظایف ستره محکمه و محکمۀ نظامی شماره ۷۰ تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۱۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|427|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

"بخاطر اینکه در وظایف و صلاحیت های محاکم ملکی (ستره محکمه) و محکمۀ نظامی تداخل واقع نگردد، مراتب ذیل منظوراست."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf1572_fay427_1420_n788_dari_title45.pdf ...