صفحه/نتیجه

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تشدید مبارزه علیه جرایم اختطاف و قاچاق اطفال شماره (۴۷) تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۳ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-04-15 | 1383|49|ف|HV6594.4.A34|رساله | بیشتر...

"به منظور تأمین مصئونیت اطفال بمثابهٔ آینده سازان افغانستان عزیز، رفع اضطراب و تشوشات ناشی از آن و تشدید مبارزه علیه باندهای جنایت کار، اختطاف و قاچاق اطفال که منجر به بی ثباتی اوضاع در کشور میگردد، مراتب آتی را منظور میدارم"-- از روی متن. acku_ ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۷۱۴ تاریخ ۲۶/۵/۱۳۷۰ در باره عفو و تخفیف محبوسین معلول بمناسبت هفتادو دومین سالگرد استرداد استقلال کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-31 | 1370|94|ف|K5524|رساله | بیشتر...

"به ادامه اقدامات مبتنی بر مشی انسان دوستانه مصالحه ملی بمناسبت هفتادو دومین سالگرد استرداد استقلال کشور و ارجگذاری به فیصله نامه ملل متحد که دهه اخیر را دهه ملل متحد برای حل مسایل معلولین و معیوبین نامگذاری نموده مطابق حکم فقره هشتم ماده هفتادو پنجم ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۲۰۰ تاریخ ۶/۲/۱۳۶۸ در باره عفو محبوسان به مناسبت یازدهمین سالگرد انقلاب ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-14 | 1368|44|ف|K5524|رساله | بیشتر...

"به مناسبت یازدهمین سالگرد انقلاب ثور و به ادامه اقدامات مبنی بر مشی مصالحه ملی مطابق حکم فقره (۸) ماده (۷۵) قانون اساسی جمهوری افغانستان عفو باقیمانده میعاد حبس (۴۸) تن محبوسان جنایی ذکور واناث مرکز و ولایات کشور مندرج (هفت) ورق لست های شهرت مکمله آ ...

قرارداد میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه در باره تحویلدهی محبوسین : جمهوری اسلامی افغانستان مشرانو جرگه دارالانشاء مصوبه مشرانو جرگه در مورد قرار داد تحویلدهی محبوسین میان افغانستان و فدراسیون روسیه شماره (۵۰)مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۸۶: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه مصوبه ولسی جرگه در مورد قرار داد تحویلدهی محبوسین میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه شماره (۷۰) مؤرخ ۱۲/۷/۱۳۸۶: رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره توشیح موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-08-26 | 1386|29|ق|DS357.5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم ماده (۷۹) قانون اساسی افغانستان، موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه را که در جلسه مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۸۶ مشرانو جرگه و مؤرخ ۲۹/۵/۱۳۸۶ ولسی جرگه مورد تصدیق قرار گرفت، توشیح می دارم"-- از روی متن ...

موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۲) تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-08-26 | 1386|77|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم ماده (۷۹) قانون اساسی افغانستان، موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران را که در جلسه مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۸۶ مشرانو جرگه و مؤرخ ۲۲/۵/۱۳۸۶ ولسی جرگه مورد تصدیق قرار گرفت، توشیح می دارم"-- از رو ...

موافقتنامه بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان در رابطه به تبادله محبوسین برای سپری نمودن میعاد باقیمانده حبس شان در کشور های خویش : جمهوری اسلامی افغانستان مشرانو جرگه دارالانشاء مصوبه مشرانو جرگه در مورد موافقتنامه تبادله محبوسین افغانستان و تاجکستان شماره (۵۲) مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۸۶: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه تصدیق ولسی جرگه از موافقتنامه تبادله محبوسین بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان شماره (۶۹) تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره توشیح موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان شماره (۱۰۳) مؤرخ ۱۹/۸/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-08-26 | 1386|97|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم ماده (۷۹) قانون اساسی افغانستان، موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان را که در جلسه مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۸۶ مشرانو جرگه و مورخ ۱۴/۳/۱۳۸۶ ولسی جرگه مورد تصدیق قرار گرفت، توشیح می دارم"-- از روی مت ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۴۱۹ تاریخ ۱۰/۳/۱۳۶۸ در باره عفو محبوسان بمناسبت حلول عید سعید فطر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-04-15 | 1368|49|ف|KZ7128|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kz7128_fay49_1368_n695_dari_title4.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره عفو محبوسان به مناسبت ششمین سالگرد انقلاب ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-04-15 | 1363|49|ف|K5524|رساله | بیشتر...

"بمناسب ششمین سالگرد انقلاب ثور و بتاسی از اصول انساندوستانه هیات رئیسه شورای انقلابی جمهو ری دموکراتیک افغانستان متکی به حکم بند ششم ماده (۴۳)اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ، تصویب میدارد" – از روی متن فرمان. acku_risalah_k5524_fay49_136 ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره: ۱۲۹ مورخ: ۲۰ / ۴/ ۱۳۶۶ در باره ضمیمه شماره سوم قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-31 | 1366|499|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان با نظرداشت تعدیلات در تشکیل ریاست ستره محکمه جمهوری دموکراتیک افغانستان که بنا بر حجم کار بعمل آمده بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می دارد:"—از روی متن فرم ...