صفحه/نتیجه

قانون تنظیم امور وکلای مدافع : مکتوب نمبر ۷۸۳۲/۲۳-۱۱/۱۳۵۰ مدیریت ارتباط ولسی جرگه ریاست روابط پارلمانی صدارت عظمی: مکتوب نمبر ۳۵۲۶-۱۴دلو ۵۰ شعبه مجلس مدیریت تحریرات دارالانشاء ریاست ولسی جرگه

Kabul: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-01-01 | 1351|26|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اشتغال به پیشه وکیل مدافع-- فصل سوم داوطلبان وکالت مدافع-- فصل چهارم حقوق وامتیازات وکلای مدافع-- فصل پنجم احکام تادیبی وکلای مدافع. acku_risalah_knf1572_qaaf26_1351_n206_dari_title1.pdf ...

ضمیمه قانون صلاحیت وتشکیلات قضائی : فرمان تقنینی شماره (۲۵۴۲) مورخ ۵/۱۲/۱۳۵۱ مقام منبع صدارت عظمی: فرمان تقنینی شماره (۹۸۵-۴۱۸۹) مورخ ۲/۱۲/۱۳۵۱ حضور شاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-12-15 | 1351|87|ض|KNF1572|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون صلاحیت و تشکیلات قضائی دولت شاهی افغانستان، در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۸۹ (۱۵ میزان ۱۳۴۶) به نشر رسیده acku_risalah_knf1572_zwaat87_1351_n231_dari_title2.pdf ...

قانون تعقیب ومجازات رشوت : فرمان تقنینی شماره ۱۰۲۰-۴۳۷۹ تاریخ ۱۳-۱۲-۱۳۵۱ حضورشاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-12-15 | 1351|22|ق|HV6301|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hv6301_qaaf22_1351_n231_dari_title3.pdf ...

قانون محاکم عسکری افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون محاکم عسکری شماره: (۸۱)تاریخ: ۳/۷/۱۳۸۴: رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۳۰۱۰)تاریخ: (۴/۷/۱۳۸۴)محترم سرور (دانش) وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-08-30 | 1384|28|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

۷ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۸ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم محاکم عسکری-- فصل سوم صلاحیت قضائی محاکم عسکری-- فصل چهارم محاکم ابتدائیۀ عسکری-- فصل پنجم محکمۀ استیناف عسکری-- فصل ششم ...

فرمان عفو و تخفیف مجازات محبوسان جرایم عادی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-31 | 1357|49|ف|KNF3800|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3800_fay49_1356_n400_dari_title1.pdf ...

قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم : فرمان رئیس دولت افغانستان در باره انفاذ قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم شماره (۸۱) تاریخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۸۳: دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۰۰) تاریخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-08-10 | 1383|99|ق|HG230.35|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم جلوگیری از تطهیر پول و تمویل تروریزم—فصل سوم شفافیت در معاملات مالی—فصل چهارم کشف جرم تطهیر پول—فصل پنجم راپورها و مهجمد سازی—فصل ششم مصادره-- فصل هفتم معافیت—فصل هشتم اسلوب های تحقیقاتی—فصل نهم تدابیر اجبار ...