صفحه/نتیجه

قانون کنترول و تفتیش : فرمان رئیس دولت اسلامي افغانستان شماره (۱۳۵) تاریخ ۱۹/۴/۱۳۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-15 | 1374|29|ق|BX1711|رساله | بیشتر...

"بمنظور حصول اطمینان از صحت حساب گیري دقیق دارائي هاي عامه و کنترول مؤثر امور مالي و حسابي مراجع دولتی ادارات و مؤسسات و شرکت هاي مختلط و کنترول از تحقق عواید دولت و چگونگي صحت مصارف قانون کنترول و تفتیش را در چهار فصل و بیست و نه ماده توشیح میدارم.& ...

قانون مالیه مواد استهلاکی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-31 | 1359|29|ق|K4460|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و قانون مالیه مواد استهلاکی را بداخل دوازده ماده که در جلسه تاریخی ۹-۱-۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسهٔ تاریخی ۱۲ حمل ۱۳۵۹ هیأت رئیسه شورای انقلابی به تصویب ر ...