صفحه/نتیجه

قانون شورای قانون اساسی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-08 | 1422|99|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم صلاحیت و طرز فعالیت-- فصل چهارم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_knf2720_qaaf99_1422_n797_dari_title5.pdf ...

قانون بیرق و نشان امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|99|ق|CR113|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم نشان امارتی-- فصل سوم طرز استفاده از بیرق-- فصل چهارم افراشتن بیرق-- فصل پنجم استفاده از بیرق امارتی بمنظور تزئین-- فصل ششم بیرق های اختصاصی-- فصل هفتم بیرق های دول متحابۀ اسلامی و ملل متحد. فرمان این قانون ۲ ...

قانون نشانها و مدال (علامه) های امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|25|ق|CJ5569|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تصنیف نشان ها و مدالها-- فصل سوم طرز معرفی مستحقین نشان و مدال-- فصل چهارم تفویض نشان و مدال-- فصل پنجم حقوق و مکلفیت های مفتخرین نشان و مدال-- فصل ششم تشریح علائم مشخصهٔ نشانها و مدالها-- فصل هفتم شرائط حصول ...

تعدیل در قانون شورای قانون اساسی منتشره جریده رسمی شماره (۶۸۷) مورخ ۲۰ جدی ۱۳۶۷ شماره (۲۹) تاریخ ۱-۳-۱۳۷۰ : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۴۸۹) تاریخ ۱۶-۴-۱۳۷۰ در مورد توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-31 | 1370|49|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره (۲) ماده هفتادوپنجم قانون اساسی ج. ا، تعدیل در قانون شورای قانون اساسی که درجلسات مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۰ مجلس ولسی جرگه و۱/۳/۱۳۷۰ مجلس سنا بداخل دوماده به تصویب رسیده توشیح میدارم"-- از روی متن. قانون اصلی این قانون دریافت نشد. acku_r ...

شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۸۵ – ۳ تاریخ ۲-۱-۱۳۶۸ : مربوط مصوبه (۴۷۶) ۲۶-۱۱-۶۷ شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-14 | 1368|92|ش|HG6036|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۴۷۶) در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۶۷ شورای وزیران در باره فهرست مواد ارتزاقی شامل قانون منع احتکار مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg6036_sheen92_1368_n690_dari_t ...

قانون رهنماي معاملات : دولت اسلامی افغانستان صدارت عظمی اداره امور مصوبه درمورد قانون رهنمای معاملات: فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان شماره ۳۴۳ تاریخ ۱۹-۹-۱۳۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|29|ق|HB701|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز ایجاد رهنماي معاملات-- فصل سوم حقوق و وجایب رهنماي معاملات-- فصل چهارم احکام نهايي. "به ملاحظه مصوبه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۵/۵/۱۳۷۴ صدارت عظمی قانون رهنمایی معاملات را که بداخل چهار فصل و بیست ونه ماده از ...

قانون تصدیهای دولت : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-05-30 | 1359|29|ق|HC417|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان در جلسۀ تاریخی ۱۶-۵-۱۳۵۹ خود طرح جدید قانون تصدی های دولت را بداخل هفت فصل و نود و شش ماده که از طرف ریاست تقنین وزارت عدلیه ترتیب گردیده تائید و تصویب نمود."—از روی متن. شامل ۷ فصل بوده: فصل ...

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی وخارجی درجمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۳) تاریخ ۱۵-۱-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-27 | 1366|29|ق|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم معافیت ها ومساعدت ها-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم حل اختلافا ت-- فصل پنجم احکام نهایی. "هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکرتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ت ...

قانون منع احتکار : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۴۸۵) تاریخ ۱۰/۱۲/ ۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۶۳۴ تاریخ ۲۲/۱۲/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-14 | 1368|29|ق|HG6036|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی جمهوری افغانستان قانون منع احتکار را که طی مصوبه شماره (۴۸۵) مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۸ شورای وزیران بداخل هجده ماده به تصویب رسیده توشیح و انفاذ آنرا اعلام میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg6036_qaaf29_1 ...

قانون بیمه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۵۰۶ تاریخ ۲۴-۱۲-۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۳۳۰ تاریخ ۲۷-۲-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-03-31 | 1368|29|ق|HG8696.6|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره ۲ ماده هفتاد و پنج قانون اساسی جمهوری افغانستان قانون بیمه را که بداخل هشت فصل و سی و شش ماده طی مصوبه شماه ۵۰۶ مورخ ۲۴ حوت ۱۳۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان به تصویب رسیده، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۸ فصل بوده: فصل ...