صفحه/نتیجه

قانون استملاک زمین : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-07-18 | 1421|22|ق|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تعویضات—فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_k3871_3_qaaf22_1421_n794_dari_title3.pdf ...

قانون منع احتکار : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-07-18 | 1421|89|ق|HG6036|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم مقدار ذخیره و معیار های مجاز—فصل سوم تعقیب عدلی—فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hg6036_qaaf89_1421_n794_dari_title4.pdf ...