صفحه/نتیجه

قانون تشکیلات اساسی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-07-20 | 1344|29|ق|KNF2064.51923|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول کلیات-- فصل دوم شوری-- فصل سوم قضأ – فصل چهارم ادارۀ مرکزی – فصل پنجم ادارۀ محلی – فصل ششم قواعد متفرقه. ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمه قانون تشکیلات اساسی در شماره ۲۶: شماره مسلسل ۲۳۱ به نشر رسیده. acku_risalah_knf2064_51923_q ...

قانون مطبوعات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-06-17 | 1344|29|ق|K4285|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول اهداف-- فصل دوم تعریفات-- فصل سوم احکام عمومی – فصل چهارم نشرمطبوعات – فصل پنجم مطابع – فصل ششم حقوق وواجبات-- فصل هفتم احکام جزائی – فصل هشتم احکام متفرقه. acku_risalah_k4285_qaaf29_1344_n034_dari_title1.pdf ...

ایزاد در مادهٔ ۴۶۱ کود جزا منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۱۲۶۰) سال ۱۳۹۶ : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲۶۰) سال ۱۳۹۶ شماره: (۹) تاریخ: ۱۲/۶/۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۰۹) تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-29 | 1397|92|الف|KNF3800|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ایزاد تحت عنوان کود جزا ، شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۱۲۶۰(۲۵ ثور ۱۳۹۶) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800_alif92_1397_n1318_dari_title3.pdf ...

انفاذ مجدد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری و اعتبار فیصله ها، قرار ها و سایر اجراآت اداری محاکم عسکری : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۰) تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۱۳) تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-29 | 1397|87|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این انفاذ تحت عنوان قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری، شماره فوق العاده: نمبر مسلسل ۱۰۳۴(۱۶ اسد سال ۱۳۸۹ هـ. ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_alif87_1397_n1318_dari_title5.pdf ...

ضمیمهٔ شماره (۱) قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۸۵۵) سال ۱۳۸۴ در مورد منع تولید، تورید، حمل و نقل، ذخیره، صدور، نگهداشت، استعمال و تخریب ماین های ضد پرسونل و مهمات خوشه ئی : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۸) تاریخ: ۷/۶/۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۰۷) تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-29 | 1397|89|ض|U800|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم همآهنگی، تمویل و امنیت-- فصل سوم تخریب و پاک سازی اراضی از ماین ها و ارایه گزارش. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه،شماره مسلسل ۸۵۵ (۳۱ جوزا ۱۳۸۴) به نشر رسیده. acku_risalah ...

قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستاندر بارهٔ انفاذ قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه شماره: (۲۰)تاریخ: ۳/۳/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۴۴۲۳)تاریخ: ۳/۳/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-03-31 | 1384|82|ق|U800|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صدور جواز و توزیع سلاح-- فصل سوم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۶ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمهٔ شماره (۱) قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد ...