صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره (۲) قانون نشانها مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۵۱۱ تاریخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۶۷ در مورد ضمیمه شماره (۲) قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان تاریخ ۱۹/ ۱/ ۱۳۶۸ در باره توشیح ضمیمه شماره دوم قانون نشانها، مداله

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-04-31 | 1368|89|ض|KNF 3738|رساله | بیشتر...

مطابق بحکم فقره 2ماده هفتاد و پنج قانون اساسی جمهوری افغانستان ضمیمه شماره دوم قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری ج.ا، را که طی مصوبه شماره (511) مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۶۷ شورای وزیران بداخل دو ماده به تصویب رسیده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. 2 شماره ...

تعدیل ماده (۱۵) قانون درملتونها منتشره شماره (۵۱۳) مورخ ۱۵/۵/ ۶۱ جریده رسمی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۲ تاریخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده (۱۵) قانون درملتون ها: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۵۶۲ تاریخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۶۸ توشیح تعدیل ماده (۱۵) قانون درملتونها

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-04-31 | 1368|74|ت|RS122.5|رساله | بیشتر...

: "مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنج قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده پانزده قانون درملتونها را که بداخل دو ماده طی مصوبه شماره (۳۲) مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۶۸ شورای وزیران جمهوری افغانستان به تصویب رسیده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. 2 شماره ...

مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان شماره ۱۰ مورخ ۶/۱/۱۳۶۹ در رابطه به تعدیل مواد ۲۵ و ۲۷ قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۲۹۵ تاریخ ۱۳/۲/۱۳۶۹ توشیح مصوبه شماره (۱۰) مورخ ۶/۱/۱۳۶۹ مجلس سنای شورای ملی جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-05-15 | 1369|58|م|K1360|رساله | بیشتر...

: "مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی ج.ا مصوبه شماره (۱۰) مورخ ۶/۱/۱۳۶۹ مجلس سنای شورای ملی جمهوری افغانستان را در رابطه به منظوری فرمان تقنینی شماره (۲۵) مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۷ شورای وزیران در باره تعدیل مواد ۲۵و ۲۷ قانون کشف و تحقیق جرایم و ...

تعدیل ماده بیستم قانون اکادمی علوم جمهوری افغانستان : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۳ تاریخ ۲۹/۵/۱۳۶۹ در مورد تعدیل ماده (۲۰) قانون اکادمی علوم جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۱۸ تاریخ ۳/۶/۱۳۶۹ توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران ج.ا، در مورد تعدیل قانون اکادمی علو

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|74|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱.۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۵۳) مورخ ۲۹/۵/۶۹ شورای وزیران ج.ا، را در مورد تعدیل ماده بیستم قانون اکادمی علوم ج.ا، توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf13_tay74_v1369_n731_Dari_title2.pdf ...

مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان مورخ ۵/۳/۱۳۶۹ تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۰۹۹ تاریخ ۲۹/۷/۱۳۶۹ توشیح مصوبه مجلس سنای شورای ملی ج.ا، در باره تعدیل ماده (۱۴)قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|68|م|HE151|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، مصوبه مجلسه عمومی مجلس سنای شورای ملی را در مورد تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_he151_meem68_1369_n731_ ...

تعدیل در مواد قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن منتشره جریده رسمی شماره (۴۲۶) مورخ ۱۵ حمل ۱۳۵۸ : مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان شماره ۶۳-۴ مورخ ۴/۹/۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۵۳۹ تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۶۹ توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-29 | 1369|74|ت|K2100|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۴۱) مورخ ۲۵/۴/۶۹ شورای وزیران در مورد تعدیل مواد (۱۴،۱۳،۱۲و۱۵) قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارتڅارنوالی بر قانونیت تطبیق آنرا توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k ...

تعدیل در قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۶) مورخ ۱/۳/۱۳۶۷ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۹ تاریخ ۳/۱۰/۱۳۶۹: ایزاد در ماده بیست و پنجم قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره مسلسل ۶۶۶ مورخ اول جوزای ۱۳۶۷: فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۸ تاریخ ۳/۱۰/۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-29 | 1369|74|ت|K1763|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرامین تقنینی شماره (۵۸و۵۹) مورخ ۳/۱۰/۶۹ شورای وزیران ج.ا. در مورد ایزاد و تعدیل در قانون کارمندان دولت را که مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی وضع نموده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. ack ...

فهرست اسناد تقنینی نشر شده سال ۱۳۶۹ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-29 | 1369|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf7_fay94_1369_n737_dari_title3.pdf ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی در مورد حقوق تقاعد شهدای حزب دموکراتیک خلق افغانستان : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-31 | 1359|96|ف|HQ1062|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۱۱، با ملاحظه فیصله شماره ((۲۵۰۶)) مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۹ شورای وزیران و ورقه عرض وزارت مالیه، حقوق تقاعد شهدای حزب دموکراتیک خلق افغانستان را صد فیصد بدون وضع سهم شهید تائید و تصویب ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی مبنی بر الغای قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری با تعدیل آن : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-31 | 1359|96|ف|KNF470|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۱۱، با ملاحظه ورقه عرض شماره ((۱۴۳۰)) مورخ ۱۳۵۹/۶/۸ وزارت عدلیه لغو قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری را با تعدیل آن که مغایر احکام اصول اساسی جمه ...