صفحه/نتیجه

قانون محکمهٔ اختصاصی انقلابی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-01-31 | 1359|29|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و قانون محکمه اختصاصی انقلابی را بداخل چهار فصل و هفده ماده که در جلسه تاریخی ۲۳ حمل ۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسه تاریخی ۲۴ حمل ۱۳۵۹ هیأت رئیسه شورای انقلا ...

قانون څارنوالی اختصاصی انقلابی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-01-31 | 1359|29|ق|K5425|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و قانون څارنوالی اختصاصی انقلابی را بداخل چهار فصل و نزده ماده که در جلسه تاریخی ۲۳ حمل ۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسه تاریخی ۲۴ حمل ۱۳۵۹ هیأت رئیسه شورای ان ...

تعدیل وحذف درمواد یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چاردهم وپانزدهم قانون پاسپورت منتشره جریده رسمی شماره (۶۷۱) ۱۶ اسد ۶۷ : فرمان تقنینی شماره- ۵۶- تاریخ- ۱۹/۹/۱۳۶۹ درمورد تعدیل وحذف مواد (۱۱ الی ۱۵) قانون پاسپورت: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره- ۱۶۴۲ تاریخ- ۲۷/۱۱/۶۹ در بارۀ توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-15 | 1370|74|ت|K3273|رساله | بیشتر...

"متکی بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۵۶) مورخ ۱۹/۹/۶۹ شورای وزیران را که درمورد تعدیل وحذف مواد (۱۱ الی ۱۵) قانون پاسپورت مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی وضع نموده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risala ...

تعدیل اجزای ۳و۴ فقره (۱) ماده چهل ویکم قانون مکلفیت عمومی عسکری منتشره جریده رسمی شماره مسلسل ۶۴۴ مورخ- ۳۱- اسد سال ۱۳۶۶ : فرمان تقنینی شورای وزیران ج- ا شماره- ۶۲- تاریخ- ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ دربارۀ تعدیل اجزای (۳و۴) ماده (۴۱) قانون مکلفیت عمومی عسکری: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره- ۱۶۶۰ تاریخ- ۳/۱۲/۶۹ دربارۀ توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-15 | 1370|74|ت|KNF1364|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۶۲) مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ شورای وزیران را که بتاسی ازحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی دربارۀ تعدیل اجزای (۳و۴) ماده (۴۱) قانون مکلفیت عمومی عسکری وضع نموده، توشیح میدارم"-- از روی متن ف ...

قانون محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیك افغانستان : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه

افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-15 | 1359|29|ق|K4754|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و قانون محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیك افغانستان را بداخل شش فصل و چهل و پنج ماده که در جلسه تاریخی ۲۳ حمل ۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسهٔ تاریخی ۲۴ حمل ۱۳۵ ...

قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۱۸۸) تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۸۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-12-22 | 1381|29|ق|K3256|رساله | بیشتر...

"قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات که از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (۳) فصل و (۲۹) مادۀ تصویب و از جانب ما منظور گردیده است، به شما ارسال شد، تا به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام نمائید."—از روی متن. شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مک ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره ایزاد در ضمیمه شماره (۱) قانون نشانها و مدالها منتشره جریده رسمی شماره (۸۰۲) مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۱ شماره: (۲۰۵) تاریخ: ۴/۳/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|48|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در بارۀ انفاذ ضمیمۀ شماره (۱) قانون نشانها و مدالها، منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۷۹۷) شماره: (۳۶۰) تاریخ: ۲۶/۳/۱۳۸۱، در شماره مسلسل 802 (28 جوزا 1381) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5588_a34_fay48_ ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۲۰۶) تاریخ: ۴/۱۲/۱۳۸۱ ضمیمه نمبر سوم قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری منتشره جریده رسمی شماره (۷۹۷) مورخ ۲۲/۸/۱۴۲۲ هـ.ق در باره انفاذ دو نوع مدال موجود در وزارت مالیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|42|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها و مدال (علامه) های امارت اسلامی افغانستان، در شماره مسلسل 797 (8 صفرالمظفر 1422) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5588_a34_fay42_1382_n806_dari_title2.pdf ...

قانون څارنوالی قوای مسلح جمهوری دموکراتیك افغانستان : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-15 | 1359|299|ق|K5425|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و قانون څارنوالی قوای مسلح جمهوری دموکراتیك افغانستان را بداخل پنج فصل و بیست و شش ماده که در جلسه تاریخی ۲۳ حمل ۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسهٔ تاریخی ۲۴ حمل ...

تعدیل مادهٔ دوم اصولنامهٔ مکلفیت عسکری، مصوبهٔ ۱۲ قوس ۱۳۳۳ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-15 | 1359|74|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

اصولنامه اصلی این تعدیل دریافت نگردید. acku_risalah_knf3738_tay74_1359_n452_dari_title3.pdf ...