صفحه/نتیجه

مصوبه جلسه عمومی مجلس سنا پیرامون تعدیل ماده (۱۰۴) قانون کار ج.ا، مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۷۰ تعدیل در قانون کار ج.ا، منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۵) مورخ ۱/۶/۱۳۶۶ : شورای ملی جمهوری افغانستان ولسی جرگه دارالانشاء مصوبه مجلس شماره ۱۸ تاریخ ۹/ ۸/ ۱۳۷۰: شورای ملی جمهوری افغانستان ولسی جرگه دارالانشاء شماره ۲۲۱۱ تاریخ ۹/ ۸/ ۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۸۱ تاریخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-30 | 1370|68|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مطابق حکم فقره دوم ماده هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده (۱۰۴) قانون کار جمهوری افغانستان را که در جلسه مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۶۹ مجلسین شورای ملی به تصویب رسیده است، توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf1270_meem68_1370_n7 ...

قانون کنترول و تفتیش : فرمان رئیس دولت اسلامي افغانستان شماره (۱۳۵) تاریخ ۱۹/۴/۱۳۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-15 | 1374|29|ق|BX1711|رساله | بیشتر...

"بمنظور حصول اطمینان از صحت حساب گیري دقیق دارائي هاي عامه و کنترول مؤثر امور مالي و حسابي مراجع دولتی ادارات و موسسات و شرکت هاي مختلط و کنترول از تحقق عواید دولت و چگونگي صحت مصارف قانون کنترول و تفتیش را در چهار فصل و بیست و نه ماده توشیح میدارم.& ...

قانون احصائیه جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۲/۶/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-08-30 | 1363|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده 1-4، فصل دوم (وظایف و صلاحیت های اداره مرکزی احصائیه) ماده 5-14، فصل سوم (صلاحیت ها و مکلفیت های وزارت ها ، و ادارات و موسسات) ماده 15-21، فصل چهارم (احکام نهایی) ماده 22-27. acku_risalah_knf13_qaaf29_1363_n57 ...

فرمان هیآت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره دوم قانون محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۱/۶/۱۳۶۱/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-30 | 1361|89|ض|K4754|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده 44 اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه در شماره 3: شماره مسلسل 452 تحت عنوان قانون محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیک اف ...

فرمان هیآت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره دوم قانون شورای وزیران جمهوری دموکرایتک افغانستان ۲/۸/۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-30 | 1361|89|ض|DS357.5|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (44) اصول اساسی جمهوری د موکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه در شماره 13: شماره مسلسل 491: تحت عنوان قانون شورای وزیران جمهوری دموکراتیک ...

قانون معادن دولت اسلامی افغانستان : دولت اسلامی افغانستان صدارت عظمي مجلس عالی وزراء (مصوبه) شماره ۲۳۰۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۴: فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۳۹۳ تاریخ ۱۶/۱۲/۱۲۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1375-01-15 | 1375|29|ق|KNF3344|رساله | بیشتر...

"قانون معادن افغانستان را به داخل پنج فصل و چهل و یك ماده که طي مصوبه شماره (۲۳۰۳) مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۴ مجلس عالی وزراء به تصویب رسیده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. "مجلس عالی وزراء بملاحظه پیشنهاد شماره (۱۴۶۲) مورخ ۱/۸/۱۳۷۴ وزارت عدلیه طرح قا ...

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۱۳۴) تاریخ: ۲/۶/۱۳۸۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-06-20 | 1381|29|ق|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

"قانون مذکور به اساس فرمان شماره (۱۳۴) مؤرخ ۲/۶/۱۳۸۱ از جانب ما منظور و فرستاده شد. به نشر آن در جریدهٔ رسمی اقدام نمائید."—از روی متن. "به منظور تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان، توسعهٔ بازار کار، بلند بردن ع ...

قانون تحصیل باقیات : عبدالحکیم شرعی جوز جانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-29 | 1358|29|ق|K4460|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ((۱۹۲۵)) در جلسهٔ تاریخی ۲۷/۸/۱۳۵۸ با ملاحظهٔ ورقه عرض شماره ((۲۷۳۵)) مورخ ۲۷/۸/۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 5 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: معافیت ها، فصل سوم: مهلت و قسط، فص ...

ضمیمهٔ شماره (۸) قانون مالیات بر عایدات منتشرهٔ ۲۹ ثور ۱۳۴۴ جریدهٔ رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-11-30 | 1358|89|ض|KNF3573|رساله | بیشتر...

"مواد (۸۸ و۸۹) حصه سوم فصل یازدهم قانون مالیات برعایدات قرار ذیل تعدیل گردید:"—از روی متن. قانون اصلی این ضمیمه در شماره 3: شماره مسلسل 25: تحت عنوان قانون مالیات بر عایدات به نشر رسیده. acku_risalah_knf3573_zwaat89_1358_n445_dari_title1.pdf ...