صفحه/نتیجه

طرح تعدیل ماده هفتم قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۶) مورخ اول جوزای سال ۱۳۶۷ : مصوبه دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره ۱۵ تاریخ ۳۰/۲/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۴۷۹ تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-31 | 1370|43|ط|K1763|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد تعدیل ماده هفتم قانون کارمندان دولت که در جلسات مجلسین شورای ملی به تصویب رسیده است توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. "توام نامه (۱۰۰۳- ۴۹۱) ۸/۹ ...

قانون تطبیق مجازات حبس در محابس : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان ۲/۸/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-10-15 | 1361|29|ق|K5524|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. "بانفاذ این قانون اصولنامه محبس خانه ها و توقیف خانه ها مورخ ۱۵ثور ۱۳۱۳ واصولنامه مکافات و مج ...

ضمیمه شماره (۲) قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح منتشره جریده رسمی شماره مسلسل ۵۴۸ مورخ ۳۰- جدی ۱۳۶۲ : مصوبه مجلس دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره ۸۷ تاریخ ۳۰/۲/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۴۸۱ تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-31 | 1370|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به تاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد ضمیمه شماره (۲) قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح که به اساس مصوبه شماره (۶۴) مورخ ۴/۹/۶۹ مجلس سـنا و مصوبه شماره (۸۷) مورخ ۳۰/۲/۷۰ ولسی جرگه تصویب رسید ...

قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان : مصوبه دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره ۷ تاریخ ۳۱/۲/۱۳۷۰ در باره صدور فرمان شماره (۱۵۵۶) مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ محترم رئیس جمهور افغانستان در مورد عدم توشیح قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-16 | 1370|29|ق|GB5014|رساله | بیشتر...

شامل 4 میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_gb5014_qaaf29_1370_n750_dari_title3.pdf ...

مصوبه (۲۵) مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۰ جلسه عمومی مجلس سنا پیرامون قانون شکار و ابقای حیات وحش : وحش: مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان شماره ۲۵ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۸۲ تاریخ ۱۱/۹/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-15 | 1370|68|م|K3620|رساله | بیشتر...

شامل 4 میباشد: فصل اول – فصل دوم تنظیم ابقای حیات وحش و حفاظت نسل آن-- فصل سوم جواز نامه شکار-- فصل چهارم موانع شکار-- فصل پنجم صلاحیت و وظایف موظفین شکارگاه-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k3620_meem68_1370_n761_dari_title1.pdf ...

طرح قانون نهاد اقتصاد باز توانی معلولین و معیوبین: مجلس سنای شورای ملی جمهوری افغانستان : شورای ملی جمهوری افغانستان مصوبه مجلس سنا شماره ۳۷ تاریخ ۷/۹/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۵۴ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۷۰ در باره توشیح مصوبه شورای ملی ج.ا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-15 | 1370|43|ط|K1771|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و طرز فعالیت آنها-- فصل سوم معافیت ها و امتیازات-- فصل چهارم کوپراتیف های نهاد اقتصاد باز توانی-- فصل پنجم حکم نهایی. acku_risalah_k1771_toy43_1370_n761_dari_title4.pdf ...

ضمیمه شماره سوم قانون حقوق وامتیازات مجروحین،معلولین وبازمانده گان شهدا : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۱۷۷ تاریخ ۳۰/۳/۱۳۷۲ درباره توشیح ضمیمۀ شماره سوم قانون حقوق وامتیازات مجروحین،معلولین،مفقودین وبازماندگان شهدا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-07-02 | 1373|89|ض|HV1568|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق وامتیازات مجروحین ومعلولین-- فصل سوم حقوق و امتیازات بازماندگان شهداء ومفقودین-- فصل چهارم مراجع ذیصلاح تصدیق مجروحیت،معلولیت،مفقودیت،اسارت وشهادت-- فصل پنجم احکام نهائی. "باساس پیشنهاد شماره (۱۶) م ...

قانون تقسیمات فارغان موسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی جمهوری افغانستان : فرمان تقنینی شورای وزیران ج، ا شماره ۷۸ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۶۹ تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1371-01-17 | 1371|29|ق|KNF3147|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۷۸) مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۰ شورای وزیران را پیرامون قانون تقسیمات فارغان موسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی بداخل پنج فصل و(۲۸) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل 5 فصل بوده: فصل ...