صفحه/نتیجه

مقررهٔ کار روز نامکمل، هفتهٔ نامکمل، حاصل کار و کار انجام شده : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|747|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم قرارداد کار-- فصل سوم وقت کار-- فصل چهارم مزد-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem747_1420_n791_dari_title16.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت آبیاری جمهوری دموکراتیـــک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری د موکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-01-31 | 1362|74|م|TD313.A3 |رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۴، فصل دوم (وظایف وصلاحیتها) ماده۵-۶، فصل سوم (تشکیل و تنظیم فعالیت ها)ماده ۷-۱۶، فصل چهارم (احکام متفرقه) ماده۱۷-۱۸. "وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۴۵) درجلسه تاریخی ۱۵/۹/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۴۹۲ ...

ضمیمه شماره دوم مقرره استخدام دربانک ها : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-01-31 | 1362|79|ض|HG3270.6.A8|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۵۱) درجلسه تاریخی ۱۵/۹/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۴۹۲) مورخ ۳/۹/۶۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات استخدام در بانکها، در شماره ۲۱: ...

مقررهٔ طرز ترتیب مجدد دفتر سوانح از بین رفته کارکنان امارتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744b|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های هیئت-- فصل سوم حکم نهائی. acku_risalah_knf2720_meem744b_1420_n791_dari_title17.pdf ...

مقررهٔ تنظیم مراقبت کار : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|728|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های ادارهٔ مراقبت کار-- فصل سوم مکلفیت های مراقبت کننده گان کار-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem728_1420_n791_dari_title18.pdf ...

ضمیمه شماره (۴) مقررات مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۴) ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-08-15 | 1364|89|ض|TP317.F7|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی، در شماره ۲: شماره مسلسل ۴۲۵ (۳۰ حمل ۱۳۵۸) به نشر رسیده. acku_risalah_tp317_f7_zwaat89_1364_n594_dari_title3.pdf ...

ج: دستورالعمل اعطای مکافات برای صاحب منصبان، ساتنمنان و ساتونکی ها (سربازان) و داوطلبان اورگانها و جزو تام های وزارت امور داخله ج. د. ا : دستورالعمل اعطای مکافات برای صاحب منصبان، ساتنمنان و ساتونکی ها (سربازان) و داوطلبان اورگانها و جزوتام های وزارت امور داخله جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-14 | 1359|45|ج|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اعطای مکافات-- فصل سوم سیستم مکافات-- فصل چهارم طرز معرفی مستحقین مکافات-- فصل پنجم طرز اعطای مکافات-- فصل ششم احصائیه مکافات و تقدیم راپور. acku_risalah_hv8242_6_a2_jeem45_1359_n477_dari_title1-2.pdf ...

مقررهٔ نحوهٔ تشویق کارکنان قراردادی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|78|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط اعطای امتیاز تشویقی-- فصل سوم حکم نهائی. acku_risalah_knf1270_meem78_1420_n791_dari_title20.pdf ...

مقررهٔ حل اختلافات ناشی از کار : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744b|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ترکیب هیئت (کمیسیون)، طرز و میعاد بررسی اختلاف ناشی از کار-- فصل سوم طرز بررس اختلاف ناشی از کار در شورای اداری ریاست عمومی کار و امور اجتماعی-- فصل چهارم تنفیذ فیصله راجع به اختلاف ناشی از کار-- فصل پنجم حکم ...

مقررهٔ مزد اضافی کارکنانیکه در عین اداره با چند ماشین و یا در چند حرفه کار می نمایند : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744a|م|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط استفاده از مزد اضافی-- فصل سوم اندازهٔ مزد اضافی و نحوهٔ پرداخت آن-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k1763_meem744a_1420_n791_dari_title22.pdf ...